Brüksel Zirvesi (12-13 Aralık 2003)
Türkiye

AB Konseyi, Türk Hükümeti'nin, çoğu siyasi ve hukuki bakımdan önem taşıyan reformları  hızlandırmak yolundaki büyük ve kararlı çabalarını memnuniyetle karşılar. Şimdiye kadar kabul edilen yasal reform paketleri, etkin uygulamayı sağlamak yönünde gerçekleştirilen ilk önemli adımlar, ayrıca Kopenhag Siyasi Kriterleri ve gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı belgesindeki birçok önceliklerin karşılanmasında sağlanan ilerlemeler, Türkiye’yi Birliğe yakınlaştırmıştır. Türkiye, aynı zamanda, Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanması konusunda da belirgin bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, özellikle yargının bağımsızlığı ve işleyişi, temel özgürlüklerin (dernekleşme, ifade ve din) kullanımıyla ilgili genel çerçeve, asker-sivil ilişkilerinin Avrupa'nın uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirilmesi, ülkenin Güney-Doğusundaki durum ve kültürel haklar konularında daha fazla ve sürekli çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye, makro-ekonomik dengesizlikler ile yapısal eksikliklerini de gidermek zorundadır.
 
AB Konseyi, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye tarafından yapılan siyasi irade beyanının öneminin altını çizer. Bu itibarla, Kıbrıs sorununun, aşağıdaki 4. kısımda sayılan ilkeler temelinde çözümü, Türkiye’nin tam üyelik hedeflerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

AB Konseyi, katılım müzakerelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklarında şimdiye kadar gerçekleştirdiği önemli ilerlemeleri sürdürmesi konusunda  Türkiye’yi teşvik eder ve Komisyonun raporu ve  tavsiyelerine dayanılarak Aralık 2004’de AB Konseyi tarafından alınacak karar muvacehesinde, gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi de dahil olmak üzere Türkiye ile katılım öncesi stratejisinin tam uygulanması konusundaki çalışma taahhüdünün altını çizer.

Kıbrıs

AB Konseyi, konuyla ilgili kararlarına paralel olarak, tüm Kıbrıslıların güvenli ve müreffeh bir geleceğe ve AB’ye katılımın sağlayacağı faydalara sahip olabilmeleri için, birleşmiş bir Kıbrıs’ın 1 Mayıs 2004’te Birliğe katılımı yönündeki tercihini yineler. Konsey, 1 Mayıs 2004’e kadar, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun olarak adil, kalıcı ve uygulanabilir bir çözüme ulaşılması olasılığının mevcut olduğu görüşündedir. AB Konseyi bu itibarla, ilgili tüm tarafları ve özellikle de Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğini, BM Genel Sekreterinin çabalarını güçlü bir şekilde desteklemeye ısrarla davet eder (urges) ve bu çerçevede, Genel Sekreterin önerileri temelinde görüşmelerin derhal tekrar başlatılması çağrısında bulunur. Birlik, çözüm koşullarını AB’nin temelini teşkil eden ilkelerle uyumlu hale getirme yönündeki arzusunu teyit eder. Bu bağlamda, AB Konseyi, müktesebat çerçevesinde hızlı bir çözüme yardımda bulunma yönünde Komisyon tarafından sergilenen arzuyu memnuniyetle karşılar. Birlik, bulunacak bir çözümü takiben, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin kalkındırılması için mali yardım sağlamaya hazır olup, müktesebatın askıya alınmasının, Katılım Sözleşmesinin 10. Protokolüne uygun olarak sona erdirilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapma konusunda Komisyon’a çağrıda bulunulacaktır.