#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladıkları mesaj, 10 Aralık 2017

Bugün, insan haklarını temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 69. Yıldönümünü kutluyoruz.

İnsan haklarına ilişkin değerlerin korunup geliştirilmesi, devlet geleneğimizin temel direğidir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin temel insan hakları sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, hiçbir koşulda insan haklarına saygı ilkesinden taviz vermemekte, bu alanda uluslararası kuruluşlarla yapıcı işbirliğini idame ettirmektedir.

2017 yılında da dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan vahim insan hakları ihlallerine üzülerek şahit olduk. İnsanlık, tıpkı Suriye’de, Irak’ta yaşanan vahşetlere ve Filistin’deki ihlallere sessiz kaldığı gibi, maalesef Myanmar’da yaşanan katliamlara ve trajedilere karşı da kaydadeğer bir karşı duruş gösterememiştir. Esasen Türkiye, dünyanın başkalarının haklarına sahip çıkma konusunda ne denli duyarsız kaldığını, 15 Temmuz terörist darbe girişimi ve sonrasında tecrübe etmiştir. Ancak, aziz milletimiz, menfur girişimi canı pahasına bertaraf ederek, hem devletine sahip çıkmış, hem demokrasiye ve insan haklarına olan bağlılığını perçinlemiştir.

Yaşanan gelişmelerden edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, insan hakları ihlallerinin son bularak barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için birkaç devletin değil, tüm uluslararası camianın ortak gayret göstermesi şarttır. Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları bir an evvel insanlığın ortak huzuru ve refahı için seferber etmesi gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde vuku bulan insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele için olanaklar ortaklaşa seferber edilebilmelidir.

Bugün ülkemiz, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını acımasızca ihlal eden birçok kanlı terör örgütüyle mücadelesini, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda ve uluslararası yükümlülüklerini gözeterek sürdürmektedir. İnsan haklarını koruyup geliştirme, gerek bölgemizde, gerekse tüm dünyada huzuru ve barışı hakim kılma, öncelikli hedefimiz olmaya devam edecektir. Ülkemiz insan haklarına saygıyı aynı zamanda köklü devlet kültürünün ve yüzyıllardır süregelen hoşgörü anlayışının bir doğal sonucu olarak görmektedir.

Bu düşüncelerle, milletimizin ve tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.