Doğu Timor'un Ekonomisi

Doğu Timor, 2002 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra altyapı yatırımı, kamu yönetiminin güçlendirilmesi ve genç nüfusa istihdam sağlanması gibi zorluklarla karşılaşmıştır.

Doğu Timor nüfusunun çoğunluğu tarımla geçimini sağlamakla birlikte GSMH içinde tarım sektörü %5 orana sahiptir. Ülkenin başlıca zırai ihraç ürünü kahve, ithal ürünü ise pirinçtir.

Doğu Timor Hükümeti, petrol ve doğal gaz kaynaklarından elde edilen gelirle yoksulluğun azaltılması ve ülke ekonomisinin büyümesini hedeflemektedir. Bu amaçla 2005’te kurulan Petrol Fonu, 2015 yılında 16,86 milyar Dolar varlığa ulaşmıştır. 2011 yılında açıklanan Stratejik Kalkınma Planı, 2011-2030 dönemini kapsamaktadır.

Ülkenin başlıca ihraç ürünleri ham petrol ve doğal gaz olup ham petrol ihracatından elde edilen gelirler kamu gelirlerinin %93’ünü oluşturmaktadır. 2014-2015 döneminde düşük seviyede seyreden küresel petrol fiyatları petrol gelirlerine bağımlı Doğu Timor ekonomisini olumsuz etkilemiştir.