Ekvator Ginesi'nin Ekonomisi

1990’lı yıllarda keşfedilen petrol Ekvator Ginesi’ni Afrika kıtasının en hızlı büyüyen ve en fazla yabancı sermaye çeken ekonomilerinden birine dönüştürmüştür. Petrol gelirlerinin GSYİH içindeki payı %90’ı, ihracat gelirleri içindeki payı ise %97’yi aşmıştır. 2017 yılı itibarıyla ülkenin ekonomik büyüklüğü 29,38 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, kişi başına düşen gelir 26.800 ABD Doları civarındadır (Satın alma gücü paritesine göre). Artan petrol üretimi ve gelirleri genişleyici mali politikaların izlenmesine olanak vermiş, kamu harcamalarının önemli ölçüde artırılmasını sağlamıştır.

Petrol gelirlerinin büyümeye katkısı %91 gibi önemli bir paya ulaştığından; temel olarak ormancılık, çiftçilik ve balıkçılıktan oluşan petrol dışı sektörlerin büyümeye katkısı gölgede kalmıştır.

Ekvator Ginesi’nde 2020 yılına kadar modern ve yükselen bir pazar ekonomisine ulaşılmasını hedefleyen uzun vadeli ulusal ekonomik kalkınma planı “Horizon 2020” 2007 yılında kabul edilmiştir. Planda, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik politikalara yer verilerek izlenmekte; ülke ekonomisinin petrole bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla ekonomiye kazandırılması öngörülen belirli sektörlere önemli yatırım teşvikleri öngörülmüştür.

Ülkede yabancı yatırımlar, petrol rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte artış göstermiş; özellikle 2000 yılından sonra önemli miktarlara ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu petrol ve doğal gaz alanlarına yapılan yabancı sermaye yatırımlarının toplam tutarı günümüzde 15 milyar doları bulmuştur. Ülkenin henüz yeterince yararlanılamayan doğal kaynakları arasında titanyum, demir filizi, manganez, uranyum ve alüvyonlu altın bulunmaktadır. 2018 yılı itibariyle ülkenin yıllık ihracatı 7,5 milyar ABD Doları, ithalatı 5,4 milyar ABD Doları civarında olup, toplam ticaret hacmi 12,9 milyar ABD Doları düzeyinde seyretmektedir.

IMF verilerine göre Ekvator Ginesi ekonomisi 2019 yılında % 6,1 küçülmüştür.

Ekvator Ginesi, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu’nun (CEMAC) Kamerun, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti ve Çad ile birlikte altı üyesinden birisidir.