Avrupa Anayasası İmza Töreninde Ülkemizin İmzaladığı Nihai Senet (Gayrı Resmi Tercüme)

 

ÜYE DEVLET HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ KONFERANSI, Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşmayı ortak mutabakat çerçevesinde onaylamak amacıyla 30 Eylül 2003 tarihinde Brüksel’de toplanmış ve aşağıdaki metinleri kabul etmiştir.

I. Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma

II. Avrupa için Bir Anayasa Oluşturan Antlaşmaya ek Protokoller

1. AB’de Ulusal Parlamentoların rolüne ilişkin Protokol

2. İkincillik ve orantısallık  ilkelerinin uygulanmasına ilişkin Protokol

3. AB Adalet Divanı Şartı’na ilişkin Protokol

4. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası Şartlarına ilişkin Protokol

5. Avrupa Yatırım Bankası Şartı’na ilişkin Protokol

6. Avrupa Birliği’nin  kurumlarının ve bazı organlarının, ofislerinin, ajanslarının ve departmanlarının  yerleşik bulunduğu yerlere ilişkin Protokol

7. Avrupa Birliği’nin ayrıcalık ve bağışıklıklarına  ilişkin Protokol

8. Danimarka Krallığı, İrlanda ile Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve  Kuzey İrlanda, Yunanistan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Portekiz Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı’nın Katılım Antlaşma ve Şartlarına İlişkin Protokol

9. Çek Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, Kıbrıs, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti,  Slovenya Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti’nin  Katılım Antlaşma ve Şartlarına İlişkin Protokol

10. Aşırı bütçe açıkları yöntemine ilişkin Protokol

11. Yakınlaşma kriterlerine ilişkin Protokol

12. Euro Grupa ilişkin Protokol

13. Ekonomik ve parasal birlikle ilgili olarak Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’ya ilişkin muhtelif hükümleri içeren Protokol

14. Ekonomik ve parasal birlikle ilgili olarak Danimarka’yla ilgili muhtelif hükümleri içeren Protokol

15. Danimarka Merkez Bankası’nın muhtelif görevlerine ilişkin Protokol

16. Pasifik Mali Topluluğu Frank Sistemine ilişkin Protokol

17. Schengen müktesebatının Avrupa Birliği çerçevesine entegrasyonuna ilişkin Protokol

18. Anayasa’nın III-130 maddesinin bazı hükümlerinin Birleşik Krallık ve İrlanda’da uygulamasına ilişkin bazı hususlardaki Protokol

19. Sınır kontrolleri, iltica ve göç,  hukuk alanında adli işbirliği ve polis işbirliği politikalarıyla ilgili olarak Birleşik Krallık ve İrlanda’nın tutumlarına ilişkin Protokol

20. Danimarka’nın tutumuna ilişkin Protokol

21. Üye ülkelerin dış ilişkileri bağlamında dış hudut geçişlerine ilişkin Protokol

22. Üye devletlerin vatandaşlarının ilticalarına ilişkin Protokol.

23. Anayasa’nın I-41(6) ile III-312 Maddeleriyle  ihdas edilen daimi yapısal işbirliğine ilişkin Protokol

24. Anayasa’nın I-41(2) maddesine ilişkin Protokol

25. Hollanda Antillerinde rafine edilen petrol ürünlerinin Avrupa Birliği’ne ithalatına ilişkin Protokol

26. Danimarka’da mülk edinimine ilişkin Protokol

27. Üye ülkelerde kamu yayıncılığı sistemine ilişkin Protokol

28. Anayasa’nın III-214 maddesine ilişkin Protokol

29. Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyuma ilişkin protokol

30. Grönland’la  bağlantılı özel düzenlemelere ilişkin Protokol

31. İrlanda Anayasası’nın 40.3.3’nci maddesine ilişkin Protokol

32. Anayasa’nın I-9(2) maddesine binaen Birliğin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına  ilişkin Avrupa  Sözleşmesine  katılımına ilişkin Protokol

33. Avrupa Toplulukları kurucu Antlaşması ve Avrupa Birliği Antlaşması’na ek olan veya  bunları değiştiren Düzenlemeler ve  Antlaşmalara ilişkin Protokol

34. Birliği’nin kurumları ve organlarına  ait geçici düzenlemelere ilişkin Protokol

35. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Kömür ve Çelik  Araştırma Fonu’nun kuruluşlarına İlişkin Antlaşma’nın yürürlükten  kaldırılışının mali sonuçlarına ilişkin Protokol

36. Avrupa Atom Enerji Topluluğunun  kuruluşuna  ilişkin Antlaşma’nın değiştirilmesine ilişkin  Protokol 

III. Avrupa için Bir Anayasa Oluşturan Antlaşmaya  Ekler

1. Ek1 – Anayasa’nın III-226’ncı maddesinde  atıfta bulunan liste

2. Ek2 – Anayasa’nın III. Bölümünün IV. Başlığı’nın uygulandığı  Denizaşırı ülkeler ve bölgeler

Konferans işbu Nihaî Senedin ekinde yer alan şu bildirileri kabul etmiştir:

A. Anayasanın hükümleriyle ilgili Bildiriler

1. Madde I-6’ya ilişkin Bildiri

2. Madde I-9(2)’ye ilişkin Bildiri         

3. Madde I-22, 1-27 ve 1-28’e ilişkin Bildiri

4. Konsey Başkanlığının yürütülmesiyle ilgili Avrupa Konseyi kararına ilişkin Madde I-24(7)’ye ilişkin Bildiri

5. Madde I-25’e ilişkin Bildiri

6. Madde I-26’ya ilişkin Bildiri

7. Madde I-27’ye ilişkin Bildiri

8. Madde I-36’ya ilişkin Bildiri

9. Madde I-43 ve Madde III-329’e ilişkin Bildiri

10. Madde I-51’e ilişkin Bildiri

11. Madde I-57’ye ilişkin Bildiri

12. Temel Haklar Şartı’yla ilgili açıklamalara ilişkin Bildiri

13. Madde III-116’ya ilişkin Bildiri

14. Madde III-136 ve III-267’ye ilişkin Bildiri

15. Madde III-160 ve III-322’ye ilişkin Bildiri

16. Madde III-167(2)(c)’ye ilişkin Bildiri

17. Madde III-184’e ilişkin Bildiri

18. Madde III-213’e ilişkin Bildiri

19. Madde III-220’ye ilişkin Bildiri

20. Madde III-243’e ilişkin Bildiri

21. Madde III-248’e ilişkin Bildiri

22. Madde III-256’ya ilişkin Bildiri

23. Madde III-273(1), ikinci alt paragrafa ilişkin Bildiri

24. Madde III-296’ya ilişkin Bildiri

25. Özgürlük, güvenlik ve adalet konularındaki uluslararası antlaşmaların Üye Devletlerce müzakeresi ve sonuçlandırılmasına ilişkin Madde III-325’e ilişkin Bildiri.

26. Madde III-402(4)’e ilişkin Bildiri

27. Madde III-419’a ilişkin Bildiri

28. Madde IV-440(7)’ye ilişkin Bildiri

29. Madde IV-448(2)’ye ilişkin Bildiri

30. Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşmanın onaylanmasına ilişkin bildiri

B. Anayasanın ekinde yer alan Protokollere ilişkin Bildiriler

Danimarka Krallığı, İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’nın, Yunanistan’ın, İspanya Krallığı ve Portekiz Cumhuriyeti’nin ve Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti ve İsveç Krallığının katılımlarıyla ilgili Antlaşma ve  Düzenlemeler hakkındaki Protokole ilişkin Bildiriler

31. Aland Adalarına ilişkin Bildiri

32. Sami halkına ilişkin Bildiri

Çek Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, Kıbrıs, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti’nin katılımlarıyla ilgili Antlaşma ve  Düzenlemeler hakkındaki Protokollere ilişkin Bildiriler

33. Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’nın Kıbrıs’taki Egemen Üs Alanlarına İlişkin Bildiri

34. Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’nın Kıbrıs’taki Egemen Üs Alanlarına İlişkin Komisyon Bildirisi

35. Litvanya’daki Ignalina Nükleer Enerji Santraline İlişkin Bildiri

36. Kaliningrad bölgesiyle Rusya Federasyonu’nun diğer kesimleri arasında kişilerin karadan transit geçişlerine ilişkin Bildiri

37. Slovakya’daki Bohunice VI nükleer enerji santralinin 1. ve 2. Birimlerine ilişkin Bildiri

38. Kıbrıs’a ilişkin Bildiri

39. Danimarka’nın tutumu hakkındaki Protokole ilişkin Bildiri

40. Birliğin kurumları ve organlarıyla ilgili geçici düzenlemeler hakkındaki Protokole ilişkin Bildiri

41. İtalya’ya ilişkin Bildiri

Bunun yanında Konferans, aşağıda sıralanan ve işbu Nihaî Senetin  ekini oluşturan Bildirileri not etmiştir:

42. Madde I-55’e ilişkin Hollanda Krallığı Bildirisi

43. Madde IV-440’a ilişkin Hollanda Krallığı Bildirisi

44. Almanya Federal Cumhuriyeti, İrlanda, Macaristan Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Bildirisi

45. İspanya Krallığı ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Bildirisi

46. “Uyruklar” teriminin tanımına ilişkin Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Bildirisi

47. “Uyruklar” teriminin tanımına ilişkin İspanya Krallığı Bildirisi

48.  Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkına ilişkin Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Bildirisi

49.  Ulusal parlamentolara ilişkin Belçika Krallığı Bildirisi

Roma’da, ikibindört yılının Ekim ayının yirmidokuzuncu günü imzalanmıştır

..........................................................

(tüm diller)

........ adına

..................

İşbu Nihaî Senedi, Avrupa Birliği’ne katılım için aday devlet olma sıfatıyla ve Konferansın gözlemcileri olarak aşağıdaki ülkeler de imzalamışlardır:

Bulgaristan adına, ...................

Romanya adına, ......................

Türkiye adına, .........................

Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma Taslağı