#

Bulgaristan Yabancılar Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (12 Haziran 2009)


Bulgaristan Parlamentosu'nun 30 Nisan 2009 tarihli oturumunda kabul edilen “Yabancılar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 15 Mayıs 2009 tarihli Bulgaristan Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bulgaristan'ın AB mevzuatına uyumu amacıyla gerçekleştirilen sözkonusu yasa değişikliği ile Bulgaristan'da faaliyette bulunan yabancı uyrukluların oturum hakkını içeren kimlik kartı alabilmeleri için gerekli yatırım eşiği 500.000 Leva'dan 1 milyon Levaya yükseltilmiştir. Bu miktar tutarında yatırım yapanlara sürekli oturum izni verilmektedir. Bu kapsamda olanlar, oturum iznini alabilmeleri için gereken “oturum süresi” şartından muaf tutulmuşlardır. Diğer taraftan, anılan çerçevenin dışında mevcut oturum iznine sahip olanlar açısından, oturma izinlerini uzatmaları için gereken Bulgaristan’da “1 yıl içinde 6 ay artı 1 gün” şeklindeki ikamet koşulu da yumuşatılarak, yabancının 12 ay süre içinde Bulgaristan veya herhangi bir AB ülkesinde ikamet etmiş olmasının, oturum izninin uzatılması için yeterli sayılması kararlaştırılmıştır. Diğer bir deyişle yabancı, kesintisiz 12 ay süre içinde Bulgaristan veya AB ülkelerinde hiç ikamet etmemiş ise, oturma izninin yenilenmemesi söz konusu olabilecektir.

Anılan yasanın ilgili bölümünün çevirisi aşağıda sunulmuştur:

“ 25. madde, aşağıdaki gibi değiştirilmektedir:

Fıkra 1- İşbu yasanın içeriğine göre Bulgaristan vatandaşı olmayan her şahıs yabancı olarak nitelendirilmektedir.
Fıkra 6- 1 milyon Leva yatırım yapan veya mevcut yatırımlarını aşağıdaki şekillerde 1 milyon Leva üzerine çıkaranlar, sürekli oturum hakkı veren kimlik kartı alabilirler:

a) Denetlenen Bulgar pazarlarında Bulgar ticari kuruluşların hisselerini alanlar,
b) Hisse senetleri ve hazine bonoları veya türevlerini alanlar,
c) Özelleştirme Kanunu doğrultusunda devletin veya belediyelerin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu Bulgar ticari kuruluşlarına ait mal-mülkte kullanım hakkını alanlar,
ç) Özelleştirme Kanunu doğrultusunda devletin ya da belediyelerin sahip olduğu Bulgar ticari kuruluşlarında hisse payı alanlar,
d) Patentli ticari marka, hizmet ve sınai tasarımı gibi alanlarda Bulgar fikri mülkiyet hakkını edinenler,
e) Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde imtiyaz anlaşmaları hakkına sahip olanlar,

Fıkra 7- 5 yıldan az olmamak üzere sözleşmeli olarak lisanslı bir Bulgar kredi kuruluşuna 6. maddede belirtilen tutarı yatırmış olanlar.
Fıkra 8- Hisseleri düzenlenmiş bir piyasada satılmayan bir Bulgar ticari kurulunun sermayesine en az 6 milyon Leva yatırım yapanlar.

26. maddenin, 2. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmektedir:
25. madde 1 ve 6., 7. ve 8. fıkraları kapsamında düzenlenen sürekli oturum izni durumları hariç, kesintisiz 12 ay içinde, Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya bir başka AB üyesi ülkede hiç ikamet etmemiş yabancıların daimi ikamet hakkı veren kimlik kartlarının süreleri uzatılmayacak veya devamlı ikamet hakları ellerinden alınacaktır. Diğer ülkelerdeki ikamet, ilgili ülke makamları tarafından düzenlenecek belgeyle veya beyanname ile kanıtlanmaktadır.

39. madde b. fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir:
Madde 39a 1. ve 2. fıkraları uyarınca, zorunlu idari işlem uygulanmasına ilişkin talimatnamede, yabancının ülkeyi gönüllü olarak terk etmesi için 7’den 30 güne kadar bir süre belirlenir.
Yabancının milli güvenliğe veya toplum asayişine tehlike arz etmesi durumunda, yetkili makamlar ilgili kişiye ülkeyi gönüllü olarak terk etmesi için süre tanımazlar.

40. maddede aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır (hangi durumlarda yabancının oturum hakkının elinden alınacağına dair):
4. fıkra 6.benddeki "mevcut takvim yılı içinde en az 6 ay ve bir gün" ibaresi "25. madde 1., 6., 7. ve 8. fıkraları kapsamında düzenlenen sürekli oturum izni durumları hariç, Bulgaristan'da veya başka AB ülkesinde kesintisiz 12 ay süre içinde hiç ikamet etmemiş ise" ibaresi ile değiştirilmektedir.

42z maddesinin, 3. fıkrası izleyen şekilde değiştirilmiştir:
"10 yıl" ibaresi "5 yıl" ibaresi ile değiştirilmekte ve ikinci bir cümle ilave edilmektedir: "Yabancının toplumun asayişi veya milli güvenliği için ciddi tehdit oluşturması durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti’ne giriş yasağı 5 yıldan daha uzun bir süre olabilir."

44. maddenin 6. fıkrasına aşağıdaki değişiklik ve ilaveler yapılmaktadır:
39. madde 2. ve 3. fıkra gereği kimliği belirsiz, gizlenme tehlikesi olan bir yabancıya zorunlu idari işlem yapıldığı durumlarda, sözkonusu yabancı, Bulgaristan Cumhuriyetinden çıkışının sağlanması için gerekli işlemler yapılana kadar zorunlu olarak geçici tutukevine yerleştirilebilir."


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.