#

BN:6 - 17 Nisan 2007, Türkiye´nin AB Müktesebatına Uyum Programı hk.

 

10 Ocak 2007 tarihinde, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül’ün başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ali Babacan’ın da katıldığı, Türk kamu yönetiminin üst düzey yöneticilerinin katılım sağladıkları toplantıda “Müzakere sürecimizde yaşanabilecek gelişmelerden bağımsız olarak ülkemizdeki reform sürecinin o zamana kadar olduğu gibi kararlılıkla sürdürüleceği” teyiden kamuoyuna açıklandı.

10 Ocak toplantısında tüm kamu kurumlarımıza, 2007-2013 yılları döneminde halkımızın yaşam standartlarını AB standartlarına yükseltecek reform faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yol haritası niteliğinde bir belge hazırlanması talimatı verildi.

Sözkonusu belge, 3 aylık yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Belgenin başlığı “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı” dır. Bu Program tamamen kendi inisiyatifimizle, halkımızın hakkı olan yüksek standartlara ulaşmak amacıyla tasarlanmış bir yol haritasıdır. Bu niteliğinden ötürü “Türkiye’nin Programı” olarak adlandırılmasının uygun olacağı düşünüldü.

Program aynı zamanda, AB üyeliği perspektifiyle, 33 müzakere faslının kapsadığı her alanda ülkemizdeki standartları AB standartlarına çıkarmayı hedeflemektedir. Bu nedenle de “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı” başlığını almasının yerinde olacağı değerlendirildi.

Türkiye’nin önümüzdeki 7 senesine yön verecek olan bu belge kapalı kapılar ardında hazırlanmadı. Tamamen şeffaf bir anlayışla, toplumun her kesimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak oluşturuldu.

Programın hazırlanmasına yaklaşık 200 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu katkıda bulundu. Ön-taslak halindeki belge hem kamu kurumlarının hem sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine sunuldu.

Bu Program yaşayan bir belgedir. Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre içeriği geliştirilecektir. Programın ilan edildiği tarihteki içeriği sabit kalmayacaktır.

Önümüzdeki 7 senede ülkemizde yapılması öngörülen reformları içeren bu belgenin içinde neler var? Genel bir fikir vermesi bakımından reform yapılacak bazı alanları aşağıdaki gibi sayabiliriz:

· Tüketicinin korunmasına yönelik önlemler alınması

· Gıda maddelerinin daha hijyenik hale getirilmesi

· Klima sistemlerinden çıkan emisyonların kontrol altına alınması

· Posta hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi

· Yapı malzemelerinin standartlara uygun pazarlanması

· Karayolu taşımacılığında yolcu güvenliğinin artırılması

· Motorlu araçların temel emniyet ve sağlık gereklerine uygunluğunun sağlanması

· Enerji tüketen ürünlerin henüz tasarım aşamasında dahi çevre korunmasının dikkate alınması

· Şantiyelerde malzemelerin kullanım amacına ve temel gereklere uygun olarak kullanılmasının denetlenmesi

· Deterjanların insan ve çevre sağlığını koruyacak şekilde üretilmesi

· 112 Acil numarasının sadece sağlık alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması

· Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi

· Sağlık ürünlerinin piyasaya arzı sırasında güvenliğe uygunluğunun denetimi

· Tehlikeli maddelerin ve kimyasalların piyasaya gerekli şekilde arzı ve insan sağlığının zararlı etkilerden korunması

· Sendikal haklar önündeki sınırlamaların kaldırılması

· Kamu görevlilerinin sendikal haklarının artırılması

· Memur ve kamu görevlilerinin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınması

· Aile içi sorunların çözümü amacıyla özel kurumlar kurulması

· Çocuk işçiliğinin (tarımda aile işleri dışında) önlenmesine yönelik önlemler alınması

· Çalışanların iş ortamlarında gürültü, kimyasal maddeler, patlayıcı maddeler, biyolojik, kansorejen maddelerden kaynaklanabilecek sağlık risklerinden korunmalarına yönelik önlemler alınması

· Yapı işlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi

· İşyerlerinde alınması gereken tüm güvenlik önlemlerinin artırılması

· Türk sanayinin ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini artıracak bir yol haritasının hazırlanması

· Şiddete maruz kalan aile fertlerinin korunması

· İnternet ortamında işlenebilecek suçlara karşı etkin önlemler alınması

· Yargılama sisteminin basitleştirilmesi, daha doğru, amacına uygun ve hızlı ve etkin yürütülmesinin sağlanması

· Çevrenin daha etkin şekilde korunması, insanın ve çevrenin hava kirliliğinden korunması için önlemler alınması

· Kozmetik ürünlerin imalatı sürecinde hayvanlar üzerinde deney yapılmaması

· Kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaştırılması

· Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasının saydamlık ve hakkaniyet ilkelerine göre düzenlenmesi

· Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi

· Sigortacılık sektörünün daha etkin şekilde denetlenmesi

· Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik tedbirler

· İhale mevzuatının uyarlanması

· Ticaret mevzuatımızın AB müktesebatına uyumunun gerçekleştirilmesi

· Gümrük hizmetlerinde etkinliğin sağlanması

Yukarıda sayılanlar Programın geniş kapsamlı içeriğinden alınmış örneklerdir. Program bu sayılanlara benzer hedefleri gerçekleştirmeye yönelik kanun tasarıları, yönetmelik taslakları, yol haritaları gibi temel belgeleri içermektedir.

Programın en önemli özelliği günlük hayatımızı doğrudan etkileyen alanlarda yapılacak düzenlemeleri içermesidir. Programdaki hedefler gerçekleştirildikçe ülkemizdeki standartlar daha yükseğe çıkacak ve günlük hayatımız üzerindeki somut etkileri görülecektir. Program bir yandan da müzakere sürecimizin gereklerini yerine getirmemizi kolaylaştıracaktır.