#

BN:20 - 22 Mayıs 2004, "Reform İzleme Grubu"nun 21 Mayıs 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Onaylanan Anayasa Değişikliklerinden Sonra Yapacağı İlk Toplantı Hk.

“Reform İzleme Grubu”nun (RİG), 5. Toplantısı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 10:30’da Yeni Başbakanlık Binasında (Mavi Salon) yapılacaktır.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulah Gül’ün başkanlığında toplanacak olan Gruba Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu  ve diğer yetkililer katılacaktır.

 “Reform İzleme Grubu”, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde siyasi kriterlerin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yasal reformların etkili bir şekilde uygulanmasını takip etmektedir.

RİG’in 5. Toplantısı, 21 Mayıs 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızca da onaylanan Anayasa değişiklikleri sonrasında yapılacak ilk toplantı olması bakımından özel bir önem taşımaktadır.

Çalışmaları gerek kamuoyumuz, gerek Avrupa kamuoyu tarafından yakından izlenen RİG’in faaliyetleri, reformların uygulama süreci bakımından büyük önem arzetmektedir.

AB Komisyonu, Aralık 2004 AB Zirvesi’nde ülkemizle ilgili olarak alınacak karara esas teşkil edecek  2004 yılı İlerleme Raporunu Ekim başında yayınlayacaktır. Raporun hazırlanmasına ise önümüzdeki aylarda başlanması beklenmektedir.  Bu çerçevede, RİG’in 5. Toplantısında aşağıdaki konular ele alınacaktır:

- Son Anayasa değişikliklerinin uygulaması için gereken yasal düzenlemeler,
- Evvelce kabul edilen uyum yasa paketlerinin  hayata geçirilmesi hususunda bugüne kadar yürütülen çalışmalar,
- Alınması gereken ilave önlemler,
- Mevzuata ve uygulamaya ilişkin eksiklikler ve çözüm yolları. 

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar ile ilgili gelişmeler değerlendirilecektir:

- Anayasa değişikliğiyle kaldırılması öngörülen DGM’lerin ağır ceza mahkemelerine dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı,
- TBMM gündeminde bulunan yeni Türk Ceza Kanunu tasarısı,
- CMUK tasarısı,
- Basın Kanunu tasarısı,
- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması hakkında kanun tasarısı,
- Henüz hazırlık aşamasında bulunan yeni Dernekler ve Vakıflar Kanunları

Toplantıda ayrıca siyasi kriterlere ilişkin aşağıdaki konular kapsamlı olarak ele alınacaktır:

- Yargı reformu,
- Farklı dil ve lehçelerde yapılacak yayınlar da dahil olmak üzere kültürel hakların uygulanması;
- İnsan hakları alanında faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının mevzuatımızın uygulanmasından kaynaklanan sorunları;
- İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi ve yapanların cezalandırılmasına dair iddialar;
- Gayri-müslim azınlıkların durumu ve temel özgürlüklerin kullanılmasına dair sorunlar.