Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarına Yaklaşımımız Ve Katkılarımız

Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları kavramı, ilk kez 1948 yılında, BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla, Orta Doğu’da ateşkesin muhafazası için oluşturulmuş, böylece çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi için önemli bir araç olarak gündeme gelmiştir.

Aradan geçen zaman içinde, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, çatışmaların doğasında meydana gelen değişikliklere paralel olarak, Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonlarının kapsamı, amaçları, niteliği değişmiş ve genişlemiştir. Çatışmaların önlenmesinden kalıcı barışın sağlanmasına kadar uzanan geniş yelpazede faaliyetler bu operasyonların içine dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak, askeri birliklerin yanısıra önemli sayıda sivil personel ve polis gücü de operasyonlara katılmaya başlamıştır.

Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonları uluslararası barış ve istikrarın korunmasında uluslararası toplumun elindeki en önemli araçlardan biri olma özelliğini korumaktadır.

Ülkemiz Barışı Destekleme ve Koruma Operasyonlarına ilk kez Kore Savaşı sırasında katılmıştır. Türkiye, bu tarihten sonra da bu operasyonlara imkânları ölçüsünde katkı sağlamaya gayret etmiştir.

Dış politikamızın esas hedeflerinden biri bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Barış Operasyonları da bu amacı gerçekleştirmenin meşru bir yöntemi olarak görülmektedir.

BM sisteminin hemen her boyutuna aktif olarak katılmaya gayret eden ülkemiz, uluslararası barış ve istikrarın korunması bağlamında BM çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde de rol oynamakta ve bu husus uluslararası politikadaki etkinliğimizin artmasına yardımcı olmaktadır.

BM Barış Operasyonlarına ülkelerin sağladığı asker ve polis katkısı, zaman içerisinde misyonların sorumlulukları veya harekâtların ihtiyaçlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak değişmekle birlikte, ülkemiz dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış BM barış operasyonlarına polis, askeri personel, askeri uzman ve karargâh subayı kategorilerindeki personel ile katkıda bulunmaktadır.


Türkiye, BM misyonlarının bütçelerine ve bu misyonların barışı tesis etme ve yeniden imar faaliyetlerine maddi katkılarda da bulunmaktadır.


Türkiye, 2005’te yapılan Dünya Zirvesi sonrasında ihdas edilen ve çatışmaların sona erdiği ülkelere, özellikle sivil kapasitenin güçlendirilmesi bağlamında, eşgüdüm içinde, sürdürülebilir destek sağlanmasında önemli bir rol oynayan BM Barışı İnşa Komisyonu’nun muhtelif ülke konfigürasyonlarına katılmaktadır. Ülkemiz ayrıca, sözkonusu çalışmaları finanse etmek üzere kurulan Barışı İnşa Fonu’na kaydadeğer ölçüde mali katkıda bulunmaktadır.