Başbakanlık Tanıtma Fonu

Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarının artırılması, Türk kültür varlığının yayılmasının sağlanması, milletlerarası kamuoyunun ülkemizin menfaatleri istikametinde yönlendirilmesi, kamu diplomasisi faaliyetlerinin desteklenmesi ve devlet arşiv hizmetlerinin müessir hale getirilmesi amacıyla 1985 yılında kabul edilen 3230 sayılı Kanunla Başbakanlık bünyesinde Tanıtma Fonu Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, Başbakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısı veya Bakan başkanlığında; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan birer Müsteşar Yardımcısı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürünün katılımlarıyla toplam altı üyeden teşekkül eder.

Yönetmeliğinde amaçlanan hususlarda, belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış; basılı, görsel, işitsel, dijital vb. reklam ve tanıtımına ilişkin maliyetlerinin tamamının veya bir kısmının Fon kaynaklarından karşılanması öngörülen çalışma tasarılarına yönelik proje başvurusunda bulunulabilmektedir.

“Tanıtma Fonu Kurulunun Teşkili ile Çalışma ve Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular ile Destek Sağlanan Projelerin Takibi ve Sonuçlandırılmasına Dair Usul ve Esaslar” ile “Proje Başvuru Formu”na www.tanitmafonu.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.