#

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 13 Kasım 2013 Tarihinde Düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Üçüncü Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Açıklama, 13 Kasım 2013

Gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içindeki iki ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti (bundan sonra Taraflar), dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde yürüttükleri ilişkilerini, 16 Ağustos 2010 tarihli “Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” ve 15 Eylül 2010 tarihli “Türkiye ile Azerbaycan Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDSK) Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama”da kayıtlı hedefleri rehber edinerek stratejik ortaklık boyutuna taşımışlardır.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (bundan sonra Konsey olarak anılacaktır) ilk toplantısı 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de, ikinci toplantısı ise 11 Eylül 2012 tarihinde Gebele’de gerçekleştirilmiştir.
Konsey’in Üçüncü Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Eş-Başkanlığında, 13 Kasım 2013 tarihinde, Ankara’da düzenlenmiştir.

Konsey toplantısında Taraflar,

-Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey çerçevesinde 2011 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar sayesinde, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin ulaştığı mükemmel seviyeden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin somut projeler temelinde daha da geliştirilmesi yönünde mevcut ortak siyasi iradenin altını çizmişler;

-Bir önceki toplantıda kabul edilmiş kararların uygulanmasına ilişkin raporları değerlendirerek, başarıyla gerçekleştirilmiş projelere dikkat çekmişler; bu toplantı çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İkili İlişkilerin Derinleştirilmesine İlişkin 2014-2015 Eylem Planı”nın bu Ortak Açıklama’nın eki olarak kabul edilmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifadeyle, Eylem Planı’nda belirtilen hedeflerin öngörülen süre içinde hayata geçirilmesinin önemini vurgulamışlar;

-Türkiye ve Azerbaycan’ın küresel ekonomik krize rağmen istikrarlı büyümelerini devam ettirerek, imkân ve kabiliyetlerini artırdığına işaretle, bu imkân ve kabiliyetlerin, dünyanın ağırlık merkezinin değiştiği bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan’a küresel ve bölgesel düzeyde yeni sorumluluklar yüklediğini ifadeyle, iki ülkenin bu sorumluluk bilinci ve örtüşen vizyonları çerçevesinde, mevcut stratejik ortaklıklarının somut eylemlerle daha da derinleştirilmesi yönündeki kararlılıklarını kaydetmişler;

-İki ülke arasında tesis edilen kapsamlı işbirliğine, başta enerji ve ulaştırma alanlarında diğer bölge ülkelerinin katılımıyla hayata geçirilen stratejik nitelikteki projelerle bölgesel bir boyut kazandırılmış olmasının önemini vurgulayarak, bu işbirliği modelinin üçlü mekanizmalarla (Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan ve Türkiye-Azerbaycan-İran) siyasi bir çerçeveye de oturtulmuş olmasından duyulan memnuniyeti ifade etmişler;

-Ortak kültürümüzün siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki simge örgütlerinin ortak çıkarlarımız doğrultusunda daha aktif şekilde çalışmaya teşvik edilmesinin ve bu işbirliğinden küresel barış, istikrar ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla istifade edilmesinin önemine işaret etmişler;

-Terörle mücadele alanındaki uluslararası işbirliğinin ön safında yer aldıklarını, hoşgörüye dayalı ve çok kültürlü tarihsel birikimleriyle medeniyetler arası diyalog gayretlerine aktif destek verdiklerini; ayrıca, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve diğer her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etmişler;

-Müşterek tarihlerine yönelik karalama kampanyalarına karşı her platformda işbirliği yapmak ve birlikte mücadele etmek konusundaki kararlılıklarını ifadeyle, bu konuda diaspora ve sivil toplum düzeyinde yürütülen çalışmaların önemine değinmişler;

-Küresel ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çerçevesinde mevcut yakın ve verimli işbirliğinin daha da derinleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlar; iki ülkenin gündemdeki küresel ve bölgesel meseleler konusunda yaklaşımlarının esasen birbiriyle örtüştüğünden memnuniyet duyduklarını ifadeyle, küresel işbirliğini ve ekonomik kalkınmayı kuvvetlendiren, uluslararası düzeyde istikrar, barış ve huzurun korunmasına katkıda bulunan her konuda gayret göstermeye ve ortaklık yapmaya devam edeceklerini bildirmişler;

-Çok yönlü dış politikalarına uygun olarak diplomatik temsilciliklerinin sayısını hızla artırarak, çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliklerini geliştirdiklerini, uluslararası sorunların barışçıl yöntemlerle ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğine inanarak, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeleri olarak üstlendikleri sorumluluğu bu anlayışla yürütmeye özen gösterdiklerini vurgulamışlar;

-Güney Kafkasya’da kapsayıcı işbirliği alanları oluşturmayı, istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasına elverişli bir ortam geliştirmeyi amaçladıklarını ilan etmişler;
-Hâlihazırda bölgedeki tüm ülkelerin ve halkların ortak çıkarlarıyla uyumlu olan bu hedefin hayata geçirilmesinin önündeki en önemli engelin Ermenistan’ın saldırısı sonucunda Azerbaycan topraklarının işgalinin devam etmesi olduğuna işaretle, bu sorunun Azerbaycan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkeleri esas alınarak, en kısa sürede çözülmesi için ikili düzeyde ve uluslararası örgütler çerçevesinde girişimlerin sürdürülmesinin ve Ermenistan’ın işgal atındaki Azerbaycan topraklarından kayıtsız ve şartsız bir şekilde ivedilikle çekilmesinin önemini vurgulamışlar; bunun bölgedeki ulaştırma ve iletişim hatlarının ve bu meyanda Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırların açılmasına olanak sağlayacağını teyit etmişler;

-Güvenlik, savunma ve savunma sanayi alanlarındaki ortak faaliyetlerini ve stratejik işbirliklerini, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrara katkı sağlamak anlayışı ile sürdüreceklerini belirterek, bu doğrultuda, sahip oldukları imkânlardan istifadeyle, tedarik, ortak üretim ve ortak proje geliştirilmesi yönünde işbirliği ve girişimlerinin daha da güçlendirilmesini kararlaştırmış, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki ticaret hacimlerini ve ortak yatırımlarını artıracaklarını bildirmişler;

-İktisadi alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin, büyüme konusunda yakaladıkları ivmenin devam ettirilmesi, ekonomilerinin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması açılarından işlevsel olduğunu vurgulayarak, ticari ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik girişimlerin desteklenmesi ve teşviki amacıyla insan, sermaye ve malların dolaşımının kolaylaştırılması dahil olmak üzere, her türlü önlemin alınacağını kaydetmişler, ayrıca, karşılıklı yarara dayalı ekonomik işbirliği anlayışı çerçevesinde mevcut ticaret hacminin yapısının geliştirilmesini ve ticaret hacminin 2023 yılına kadar 15 milyar ABD Doları seviyesine çıkarılmasını hedef olarak belirlemişler;

-Konsey’in bir sonraki toplantısının 2014 yılında Azerbaycan’da düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

Toplantının yeri ve tarihi diplomatik kanallar yoluyla belirlenecektir.


Ankara’da 13 Kasım 2013 tarihinde, iki asıl nüsha olarak ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dillerinde imzalanmıştır.
 
 

Recep Tayyip Erdoğan

İlham Aliyev

Türkiye Cumhuriyeti

Başbakanı

Azerbaycan Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı