Sayın Prof. Fuat Köprülü'nün Özgeçmişi
Fuat Köprülü 

Beyoğlu Ceza Dairesi Mümeyyizi Faiz beyin oğludur. 4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul'da yapmıştır. Farsça ve Fransızca öğrenmiş, Serveti Fünun mecmuasının Edebi muharrirliğini, Hak gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yapmış birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmıştır. 22 Eylül 1328 de İstanbul Sultanisi Osmanlıca öğretmenliği, 1329 da Türkiye Edebiyatı öğretmenliği, Galatasaray Sultanisinde Osmanlı Edebiyatı öğretmenliği, Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Türk Edebiyat Tarihi öğretmenliği, 1923 de Mülkiye Mektebinde Siyasi Tarih ve Türkiye Tarihi öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur.

1924 de Maarif Vekaleti Müsteşarlığı ve aynı zamanda Darülfünun İlahiyat ve Edebiyat Fakültesinde, Mektebi Mülkiyede, İstanbul Üniversitesinde, öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. 1936 da Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesi Profesörlüğüne, 1937 de Siyasal Bilgiler Okulu Türkiye Siyasi ve İdari Tarihi Profesörlüğüne tayin edilmiştir.

Kars Milletvekili iken Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak 3 arkadaşı ile beraber Demokrat Partiyi kurmuş, 22.05.1950 den 14.05.1954 e kadar İstanbul milletvekili olarak Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Seçimin yenilenmesi ile 14.05.1954 den 17.05.1954 e kadar vekaleten, 17.05.1954 de ikinci defa Dışişleri Bakanı olmuş, 15.04.1955 de Bakanlıktan çekilmiştir.

Devlet Başkanlığı Vekilliği, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş daha sonra Demokrat Partiden ayrılmış ve 28 Haziran 1966 da vefat etmiştir.