Sayın Numan Menemencioğlu'nun Özgeçmişi
Numan Menemencioğlu 

Maliye Bakanı Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. 1891 Bağdat doğumlu olmasına karşı nüfus cüzdanında 1893 yazılıdır.

İptidai ve Rüştiye öğrenimini Selanik'te, Terakki öğrenimini İstanbul'da, İdadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, Yüksek Tahsilini Lozan Darülfünunu Hukuk Fakültesinde yapmıştır.
Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilir.

1914 de Viyana Sefareti III. Katibi, II. Katibi, 1 Mart 1916 da Bern Sefareti maiyetine muvakkaten memur edilmiş, 2 Ocak 1920 de Bern Sefareti maiyetine memur edilmiş, İstanbul'un işgali üzerine umum hariciye memurları mey anında açıkta kalmıştır.

20 Ocak 1923 de Bern Sefareti II. Katipliğine, 16 Haziran 1923 de Bükreş Mümessilliği Başkatipliğine, 1 Kasım 1926 da Budapeşte Elçiliği Maslahatgüzarlığına, 14 Haziran 1927 de Beyrut Baş Şehbenderliğine, 1 Haziran 1928 de Hariciye Vekaleti I. Daire Umum Müdürlüğüne, 1 Haziran 1929 da I. Sınıf Elçi derece ve payesiyle Hariciye Vekaleti Müsteşarlığına, 11 Haziran 1933 de Büyükelçi unvanı ile Hariciye Vekaleti Katibi umumiliğine tayin ve 5 Nisan 1937 den 1 Aralık 1937 tarihine kadar Gaziantep Millet Vekili ve Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı, siyasi müsteşarlıkların kaldırılması üzerine 2 Aralık 1937 den 9 Ağustos 1942 tarihine kadar ikinci defa Hariciye Katibi Umumisi olmuş ve 10 Ağustos 1942 den 15 Haziran 1944 tarihine kadar Dışişleri Bakanı olmuştur. 30 Kasım 1944 tarihinde Paris Büyükelçiliğine tayin olarak Millet Vekilliğinden ayrılmış, 13 Haziran 1949 da Portekiz Elçiliği görevini de üstlenmiştir. 1956 Kasım ayında emekliye ayrılmıştır, İstanbul Millet Vekili seçilmiş ve bir süre sonra vefat etmiştir.