Sayın Necmettin Sadak'ın Özgeçmişi
Necmettin Sadak 

1890 de Isparta'da doğmuştur. Sadık Şihabeddin beyin oğludur. İlk öğrenimini Edirne'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yapmış ve babasının mahkeme başkanı olarak İstanbul'a tayini üzerine Mektebi Sultani (Galatasaray) ye girmiş, 1910 da bu mektebi bitirerek yüksek tahsilini Lyon Üniversitesinde yaparak 1914 de yurda dönmüş, Maarif Nezareti tercümanlığında, sonra Telif ve Tercüme Dairesi Mümeyyizliğine tayin olmuş, 1916 da İstanbul Darülfünunu İçtimaiyat Müderris Muavinliğine sonra Ziya Gökalp'den boşalan İçtimaiyat Profesörlüğüne getirilmiş ve 1928 de Sivas Milletvekili seçilmiştir.

1932 de Cenevre'de Silahların bırakılması konferansında, 1936 da Montreux Boğazlar Konferansında ve Milletler Cemiyetinde Türkiye Delegesi olmuştur.

16.01.1949 da Dışişleri Bakanı olmuş ve Demokrat Partinin iktidara geçmesi üzerine de 22.05.1950 tarihinde Dışişleri Bakanlığından ayrılmıştır.

21 Eylül 1953 tarihinde vefat etmiştir.