No:36 - 7 Mart 2006, Büyükelçi Sayın Mithat Balkan´ın Bakanlığımız Enerji Koordinatörü Olarak Görevlendirilmesi hk.
Dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip bölgelerin kavşağında yer alan Türkiye, enerji piyasalarında küresel düzeyde yaşanan son gelişmelerin de etkisiyle uluslararası gündemin başına oturan enerji konularını yakından izlemekte ve aktif bir enerji diplomasisi yürütmektedir.

Enerji kaynakları zengin ülkeler ile enerji tüketicisi ülkeler arasında bir enerji koridoru oluşturan ülkemiz, genel enerji stratejisini Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde transit ülke, aynı zamanda bir enerji ticaret merkezi olma hedefi üzerine oturtmuştur.

Bu stratejinin ana ayaklarından biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının yakında faaliyete geçirilmesi öngörülmektedir. Doğu-Batı Enerji Koridorunun bileşenlerinden Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı projesinin ise 2006 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye’nin AB’nin doğal gaz tedarikinde 4. ana arter olması hedefi doğrultusunda da somut projelerle ilerleme kaydedilmektedir. Türkiye-Yunanistan-İtalya interkonnektörü ile Nabucco doğal gaz boru hattı projeleri bu hedefe yönelik projelerdir.

Öte yandan, Türk Boğazlarından petrol ve tehlikeli yük taşıyan tankerlerin geçişinin makul düzeye indirilmesini sağlayacak Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ulusal enerji arz güvenliğimizin sağlanması amacıyla, enerji kaynaklarımız çeşitlendirilirken, yerel kaynaklarımızı da etkin bir biçimde kullanarak dışa bağımlılığımızın azaltılması, enerji stratejimizin bir diğer boyutudur. Bakanlığımız diğer Bakanlık ve Kurumlarla işbirliği halinde bu yöndeki çalışmaları da kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu çerçevede yürütülen temas ve faaliyetlerin kapsamının genişliği ve çeşitliliği de göz önünde bulundurularak, Büyükelçi Mithat Balkan’ın Bakanlığımız Enerji Koordinatörü olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.