No:32 - 3 Mart 2006, Ülkemizde 1984 Yılından İtibaren Fiilen Uygulanmayan Ölüm Cezasının Kaldırılması hk.

Ülkemizde 1984 yılından itibaren fiilen uygulanmayan ölüm cezasının kaldırılması yönünde ortaya çıkan irade, 2001 yılında yapılan yasal düzenlemelerle barış zamanında ölüm cezasının mevzuatımızdan çıkarılması ile sonuçlanmıştı.

Ulusal mevzuatımızda yapılan bu değişikliğin ardından, barış zamanında ölüm cezasının kaldırılmasını öngören, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 no’lu Protokol, ülkemizce 15 Ocak 2003 tarihinde imzalanmış ve TBMM tarafından 26 Haziran 2003 tarihinde onaylanmıştı.

Türkiye, bu defa 9 Ocak 2004 tarihinde imzaladığı ve 6 Ekim 2005 tarih ve 5409 sayılı Kanun ile TBMM tarafından onaylanması uygun bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına Dair 13 no.lu Protokol’e ilişkin katılım belgesini, 20 Şubat 2006 tarihinde Avrupa Konseyi Sekretaryası’na tevdi etmiştir.

Ölüm cezasının savaş ve yakın savaş tehlikesi zamanları da dahil olmak üzere her durumda kaldırılmasını hükme bağlayan Protokol, ülkemiz için 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. Protokol, halihazırda, 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin 35’i tarafından onaylanmıştır.

13. Protokol’ün ülkemiz için yürürlüğe girmesiyle, ülkemizde ölüm cezası her durumda kaldırılmış olacaktır. Sözkonusu gelişme, halkımızın en yüksek demokratik standartlara ulaşması yolunda harcadığımız çabaların somut sonuçlarındandır. Bu alandaki çalışmalar, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürülecektir.