No:184 -;31 Ekim 2003, Basel Sözleşmesi Çerçevesinde Tehlikeli Atık Listesinde Yer Alan Atıkların İthalinin Yasaklanması hk.

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi  Taşınımının ve Bertarafının  Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi çerçevesinde, tehlikeli atık listesinde yer alan asbest içeren atıkların  ülkemize ithali yasaklanmıştır. 

Bu kapsamda, söküm amacıyla ülkemize getirilen gemilerin asbest veya diğer  tehlikeli  maddeleri içermesi durumunda ilgili kuruluşlarımızla işbirliği yapılarak bu tür gemilerin ülkemize girişi engellenmektedir. 

Fransa tarafından bünyesinde asbest ihtiva ettiği tarafımıza bildirilen Clemenceau uçak gemisi de bu çerçevede değerlendirilerek sökülmek üzere Türkiye’ye girişinin engellenmesi yönünde ilgili makamlarımızca gerekli önlemler alınmış bulunmaktadır.