KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

17 Nisan 1987 tarih ve 19434 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile, karayolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri yürütmek, karayolu taşıma faaliyetlerinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncular ile benzeri hizmetlerin yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek görevi, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Türkiye ile diğer ülkeler arasında karayolundan yolcu taşımaları;

1) İkili Uluslar arası Karayolu Taşıma Anlaşmaları,
2) Çok Taraflı Anlaşmalar

çerçevesinde yürütülmektedir.

Türkiye ile 32 Avrupa ülkesi arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması mevcuttur. Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmamız bulunan ülkelerle Türkiye arasındaki yolcu taşımacılığı, bu anlaşmalarda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Otobüsle uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak Türk firmalarının, 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almaları zorunludur.

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ulaştırma açısından aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir.

Tarifeli Taşımalar

- Taşıma yapılan ülkeden alınan izin belgesi,
- Transit geçilen ülkeden alınan izin belgesi,
- Onaylı zaman tarifesi, ücret tarifesi ve hat krokisi,
- Yolcuların listesi.

Ayrıca, düzenli taşımalarda yolcu bileti yolcularda bulunmalıdır.


Tarifesiz (turistik) Taşımalar

İnterbus Belgesi ile onaylı yolcu listesi (adı, soyadı, pasaport numarası)

Mekik Şeklindeki Taşımalar

İnterbus Belgesi ile yolcuların listesi (adı, soyadı, pasaport numarası).
Taşıma yapılacak ülke makamlarınca onaylanan seyahat programı (Mekik taşımalarda ilk dönüş seferi ile son gidiş seferi boş olarak yapılır.)
İNTERBUS ANLAŞMASI

01/07/2006 tarihinde ülkemizde yürürlüğe giren “Otobüsle Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması” (İnterbus)’a göre; Türkiye ile İnterbus anlaşmasına üye ülkeler üzerinden transit olarak yapılacak arızi yolcu taşımalarında; Seyahatin kapalı kapı şeklinde (yolcuların seyahat sonunda geri getirilmeleri) yapılması veya gidiş seyahatinin dolu, dönüş seyahatinin boş olarak yapılması gerekmektedir.

İNTERBUS’A ÜYE ÜLKELER

Avrupa Topluluğu, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere ve Türkiye.

İnterbus’a bağlı olarak yapılan arızi yolcu taşımalarında, taşımacının bağlı olduğu ülkenin Ulaştırma Bakanlığından alınacak kontrol belgesinin otobüste bulunması zorunludur. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelişlerinde kullandıkları özel otomobillerin denetimleri, Gümrük Müsteşarlığı personeli tarafından yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Belçika’ya otobüsle yapılan yolcu taşımalarında aşağıdaki güzergâhlar kullanılmaktadır.

1- Bulgaristan – Sırbistan – Karadağ – Hırvatistan – Slovenya
2- Bulgaristan – Romanya – Macaristan
3- Yunanistan – Denizyolu – İtalya

Yukarıda belirtilen güzergâhlardan;

Yunanistan güzergâhı virajlı bir yapıya sahiptir.

Bulgaristan-Romanya-Macaristan güzergâhında yoğun TIR trafiği bulunmakta, güzergâh üzerindeki gümrük kapılarında işlemler uzun zaman alabilmekte ve değişik adlar altında ücretler alınmaktadır. Bu güzergâh üzerinde bulunan ülkelerin hudut kapılarındaki yetkili mercilerine vize için yapılan başvurularda sık sık zorluklarla karşılaşıldığından bu güzergâhı kullanan vatandaşlarımızın, transit vizelerini, seyahate başlamadan önce ikamet ettikleri ülkeden almaları daha uygun olacaktır.