Dışişleri Bakanlığından Neler Bekleyebilirsiniz?

Diplomasi alanında kariyer yapmak istiyorsanız, genç yaşta sorumluluk üstlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurtdışı temsilciliğinin yönetiminde yer almayı arzu ediyorsanız, Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek istiyorsanız, ilerlemelerin liyakate dayanarak yapıldığı dinamik bir kurumda çalışmak istiyorsanız, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu duymak istiyorsanız, sizi Dışişleri Memuru olmaya ve aşağıdaki imkânlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

 

I) Kariyer

Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu kariyer meslekleridir. Bu durum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da saptanmış bulunmaktadır.  Belirli süreler ve aşamalar geçirilmeden meslekte üst unvanlara ulaşmak olanaklı değildir. Giriş sınavlarını kazanan Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının göreve aynı gün başlatılmasına özen gösterilir ve daha önce başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilmiş süreler kıdem bakımından dikkate alınmaz. Bu suretle aynı sınavı kazanmış memurların kıdem bakımından yekdiğerine avantaj sağlaması önlenmiş olur.

 

II) Yurtdışı tayin

Yaklaşık kırk yıllık bir meslek hayatının ortalama üçte ikilik bölümü dış temsilciliklerde geçer. Bakanlık, dış tayinleri, olanaklar ölçüsünde, memurların çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarını veya mevcut uzmanlıklarını daha da geliştirmelerini sağlayacak şekilde yapar. Her tayin dönemi öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir ve tayin kapsamına giren memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri de, imkânlar elverdiği ölçüde, dikkate alınır. Yurtdışındaki görev süreleri hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok beş yıl, merkez teşkilatındaki görev süreleri ise en az üç yıldır.

 

III) Diplomasi Akademisi’nde Kaliteli, Prestijli ve Sürekli Hizmet İçi Eğitim

 

Bakanlığımızın 6004 sayılı Teşkilat Kanununun 19 uncu maddesi “Bakanlık, dış politikanın yürütülmesinde gerekli ve faydalı gördüğü uzmanlık konularının ve yabancı dillerin Bakanlık personelince öğrenilmesi ve bu alanlardaki mevcut birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü tedbirleri alır ve bu personele uygulanacak teşvikleri belirler.” hükmünü barındırmaktadır.   Bu itibarla, Bakanlık, memurlarının yurt dışında lisansüstü eğitim görmeleri ile Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillerin öğrenilmesi ve uzmanlıkların teşviki için gerekli hukuki zemine sahiptir.  

 

Bakanlıkça özel önem atfedilen hizmet içi eğitim konusu ise Diplomasi Akademisi Başkanlığının sorumluluğundadır. Diplomasi Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Bakanlık mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve stajları ile Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tespit edilen diğer hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlar ve yürütür. Bu çerçevede, Bakanlık mensuplarının yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitim programlarına, yabancı dil ve mesleki eğitim amaçlı kurslara, seminerlere ve benzeri etkinliklere katılımları da Diplomasi Akademisi tarafından planlanır. Diplomasi Akademisi, ayrıca, diğer kamu idarelerinin yurtdışına sürekli görevle atanan memurları ile bu idarelerin dış ilişkilerle bağlantılı birimlerinde görevli memurlar için de eğitim programları planlar ve yürütür.

 

IV) Yurtdışı Görevler Bağlamındaki Önemli Mali Haklar

 

Aile yardımı:

Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara 657 sayılı Kanunun 202 ilâ 206 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde, aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilir. Bu ödeneğin hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara ilişkin emsal kararnamesi çerçevesinde, görev yapılan ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığı esas alınır.

Eğitim yardımı:

Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi şartıyla eğitim yardımı verilebilir.

Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının % 50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının % 30’u oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.

Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, emsal kararnamesi çerçevesinde, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için % 15’ini, üniversite öğrenimi görenler için % 10’unu aşamaz.

Türkiye’ye gidiş-geliş masraflarına katkı:

Mahrumiyet koşulları ve görev riskleri ışığında belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında, sondaki üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli bulunanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarının iki yılda bir defa olmak üzere Türkiye'ye gidiş-dönüş ulaşım masrafları bütçeden karşılanabilir. Sondaki üç grupta yer almayan temsilciliklerden hangilerinde görevli olanların bu imkandan faydalanabileceğine Cumhurbaşkanınca karar verilir.

Teşvik ödeneği:

Mahrumiyet koşulları ve görev riskleri ışığında belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklerde görev yapan memurlara, yurtdışı aylığının % 19’unu geçmemek üzere emsal kararnamesinde belirlenen oran, esas ve usuller çerçevesinde ödenir.

Olağanüstü durumlarla bağlantılı tazminat hakları:

Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller, yerel sağlık hizmetlerinde yetersizlikler ve görev riskleri sonucunda meydana gelen yaralanmalar tıbbi komplikasyonlar veya hastalanmalar ile görevleriyle bağlantılı olarak geçirdikleri kazalar neticesinde, yurtdışında görevli bulundukları ülkeden Türkiye'ye tedavi amacıyla dönmek zorunda kalan veya başka bir ülkeye geçmesi istenen Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli personele Bakan onayı ile tazminat ödenir. Tazminatın miktarı, daimi sakatlık ve ölümle sonuçlanmayan durumlarda, altı aylık yurtdışı maaşından fazla olamaz. Söz konusu maaş tutarının hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara esas birinci ülke grubunda çalışan memurların tabi oldukları -en yüksek- emsal katsayıları kullanılır.

Not: Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Kanununda yurtdışı görevler ile ilgili olarak getirilen ve yukarıda özetlenen mali haklar, sadece Dışişleri mensuplarını değil, yurtdışına sürekli görevle atanmış olup, 657 sayılı DMK’nın 156 ve 157. maddeleri çerçevesinde yurtdışı aylığı alan tüm memurları kapsamaktadır.