Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Uluslararası Örgüt Künyesi

Amacı: UNIDO, temel amacı gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamak olan bir BM ihtisas kuruluşudur.

Kuruluş Tarihi:

17 Kasım 1966

Merkezi:

Viyana, Avusturya

Genel Direktör:

Gerd Müller (Almanya)

Tarihçe:

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuştur. Kuruluş 1986’da BM’nin bir ihtisas kuruluşuna dönüşmüştür.

Teşkilatın temel amacı, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamaktır. Son yıllarda UNIDO, çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanmış, küresel kalkınmada giderek artan bir rol üstlenmiştir. 2013 yılında Lima / Peru’da gerçekleştirilen 15. Genel Konferans’ta kabul edilen Lima Bildirisi’yle Kuruluşun temel görevinin UNIDO üyesi ülkelerde “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sınai Kalkınma”nın temin edilmesi olduğuna karar verilmiştir.

2022 yılı itibarıyla, 170 ülke UNIDO’ya üyedir. Kuruluşun en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, UNIDO’nun stratejisini ve izleyeceği politikaları belirler; çalışma programını ve bütçeyi onaylar. Diğer idari organlar olan Sınai Kalkınma Kurulu 53; Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur.

Türkiye ile ilişkiler:

Ülkemizin, kurucu üyeleri arasında bulunduğu UNIDO’yla uzun yıllara dayanan bir işbirliği bulunmaktadır.

Ankara’daki UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi, Teşkilat’la ilişkilerimizde köprü görevi üstlenmeye devam etmektedir. Esasen 1967 yılında kurulmuş olan Türkiye Ofisi, ülkemizin bölgede daha aktif rol almasının ve donör ülke konumuna gelmesinin de etkisiyle, 2000 yılında Hükümetimiz ile UNIDO arasında yapılan yeni bir anlaşmayla, UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştürülmüştür.

UNIDO ile TİKA arasındaki işbirliği, 15 Haziran 2008 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması (Cooperation Agreement) ve 25 Kasım 2016 yılında imzalanan Mutabakat Muhtırası’yla güçlendirilmiştir. Sözkonusu Mutabakat Muhtırası’yla öncelikli olarak tarımsal işletmecilik, KOBİ’ler için ticaret, yatırım ve inovasyon, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile çevre yönetimi ve kaynak etkinliği alanlarında işbirliğinin artırılması hedeflenmiştir.