Benin'in Ekonomisi

Ticaret Bakanlığımız verilerine göre, GSYİH’nin % 30’undan fazlasını oluşturan tarım sektörü, nüfusun % 50’den fazlasının ana geçim kaynağıdır. Ticari ürünler ihracat için, gıda ürünleri ise hem iç tüketim hem de ihracat amacıyla yetiştirilmektedir. Ülke nüfusunun önemli bir bölümünün geliri pamuk üretiminden sağlanmaktadır. Ülkenin döviz kazançlarının yaklaşık % 10’u pamuk ihracatından temin edilmektedir. Hizmetler sektörü GSYİH’nin yaklaşık olarak % 55’ini oluşturmakta ve nüfusun % 35’ini istihdam etmektedir. Hizmetler sektörü içinde başta Nijer ve Nijerya ile yapılan ticaret ve nakliye ön plana çıkmaktadır. Nijerya ile büyük bölümü kayıt dışı olan ticaretin, GSYİH’nin üçte biri civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ekonomisi, başta pamuk olmak üzere tarım ile Kotonu limanının sebep olduğu transit ticarete bağlıdır. Benin, yaklaşık 200 milyon nüfusu olan Nijerya’ya ihracat yapmak için iyi bir konumdadır. Tarım sektörü, başta pamuk üretimi ve re-export ve Nijerya ile yapılan gayri resmi ticaret ekonomik büyümeyi sürükleyen en önemli unsurlardan birisidir. IMF verilerine göre Benin ekonomisi 2019 yılında % 6,4 büyümüştür.

Ekonomik reform programı mali yapının güçlendirilmesine ve özellikle pamuk ile telekomünikasyon sektörlerinde ve Kotonou limanının genişletilmesi ve etkin hale getirilmesine yönelik projelerin uygulanmasına odaklanmış bulunmaktadır. Hükümetin 2016 yılında açıklanan Eylem Planı uyarınca önemli hamleler yapılmaya çalışılmaktadır. 2016-2021 yıllarını kapsayan Eylem Planı çerçevesinde 9 öncelikli alanda 45 büyük çaplı projenin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Seçilen öncelikli alanlar: turizm, tarım, alt-yapı, e-ticaret, elektrik, sürdürülebilir kalkınma, modern şehircilik, içme suyu ve sosyal korumadır. İzlenen strateji uyarınca ekim yapılan tarım arazileri genişletilmeye; tarımda üretim, verimlilik ve katma değer arttırılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ülkenin yedi ayrı bölgesinde pamuk, ananas, kaju fıstığı, pirinç, mısır ve manyokla ilgili projelere öncelik verilecektir. Elde edilen ürünlerin işlenmesi için tarım makineleri, sulama, yeni teknolojilerinin kullanımı ve üretim noktalarına erişiminin arttırılması için karayollarının inşası gibi alt yapı projeleri de öncelikli alanlar oluşturmaktadır.

Benin, 16 üyeli Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) üyesidir. Aynı zamanda, CFA Frangını kullanan sekiz devletin üye olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’nin (UEMOA) de Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo ile birlikte üyesidir.

Benin’de son yıllarda alınan tedbirlerle ihracat artırılmaya çalışılmaktadır. Ülkenin ihracatı büyük ölçüde geleneksel tarım ürünleri ile bazı sanayi ürünlerinin ihracatına dayanmaktadır. Bu ürünlerden özellikle tarım ürünlerinin ihracatında, dünya fiyatlarına ve hava koşullarına bağımlılık nedeniyle dalgalanmalar görülmektedir. Benin’de iç talep önemli ölçüde ithalatla karşılanmaktır. Benin’in dış ticaret dengesi genel olarak açık vermektedir. Ülkede 2018 yılı toplam dış ticaret hacmi 3,6 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 2 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Başta Nijerya olmak üzere komşu ülkelerle kayıt dışı ticaretin (çoğunluğu re-export) varlığı, ülkenin dış ticaret istatistiklerinin sağlıklı olarak belirlenmesinde engel teşkil etmektedir. Benin, sağlık ve tarım konuları dahil olmak üzere uluslararası alanda bir çok yardım projesinden yararlanmaktadır.