Bakanlıktaki Temel Memuriyet Kategorileri

I) Meslek Memurları:


Meslek memurları, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular. Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Meslek Memuru olma şartları: Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı kalmak üzere, yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, çalışma ekonomisi, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.


II) Konsolosluk ve İhtisas Memurları:

Konsolosluk ve İhtisas Memuru olma şartları: Konsolosluk ve ihtisas memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımanın yanı sıra usul ve esasları yönetmelikle düzenlenen Bakanlıkça açılan yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bakanlık, işlev alanlarındaki uzmanlaşma ihtiyacını dikkate alarak sadece belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının başvurabileceği konsolosluk ve ihtisas memurluğu adaylık sınavları açabilir. Gerek görülmesi halinde, sınava iştirak için mesleki ön tecrübe şartı da aranabilir. Belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının başvurabileceği veya mesleki ön tecrübe şartı aranan sınavlar sonucunda Bakanlığa alınan memurların, merkez ve yurtdışı teşkilatında uzmanlık dalları ile bağlantılı olarak görevlendirilmeleri esastır. Konsolosluk ve ihtisas memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.III) Dışişleri Uzmanı

Dışişleri uzmanlığı, meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarından sonra bakanlığımızdaki bir diğer kariyer memurluğudur. Uzmanlar ve uzman yardımcıları merkez teşkilatında görev yaparlar ve sürekli yurtdışı görevine atanmazlar. Bununla birlikte uzmanlaşma çerçevesinde geçici olarak yurtdışında görevlendirilebilmeleri mümkün olduğu gibi; eğitim, dil öğrenimi veya yüksek lisans için diğer kariyer memurları gibi yurtdışına gönderilebilirler.

Dışişleri uzmanları, Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün gereği olarak; çalışmakta olduğu biriminin görev alanına giren ve özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda kapsamlı politika üretilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi veya dosya notu hazırlamak ve sunmak; görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, Bakanlığın kurumsal gelişimine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek; bakanlık görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek; görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amiri tarafından verilecek diğer benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek; çalıştıkları birimde görevli uzman yardımcılarının Bakanlık işlerine uyumunda yardımcı olmak ile görevlidirler.

Dışişleri uzmanlarının yükselme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun genel esaslarına göre yapılır. Dışişleri uzmanı olma şartları: Dışişleri Uzman Yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Dışişleri uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Dışişleri uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak; yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve hukuk fakültelerinden veya Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümler ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak; giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak; sınavın yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, ilanda belirtilen KPSS puan türünden/türlerinden taban puan ve üzeri puanı almış olmak şartıyla, yapılacak puan sıralamasında sınava çağrılacak kişi sayısı içerisinde yer almak gerekir.

IV) Hukuk Müşavirleri:

Hukuk müşavirleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 60 ıncı maddesi kapsamında bakanlıkta istihdam edilen memurlardır. Hukuk Müşavirlerinin görev tanımı başta uluslararası kamu hukuku olmak üzere Bakanlığın görev alanı ile ilgili bütün hukuki konuları kapsamaktadır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Hukuk Müşavirlerinin görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, yurtdışı teşkilatında en çok beş yıl, merkez teşkilatında en az iki yıldır (Hâlihazırdaki uygulamada Hukuk Müşavirlerinin merkez görevleri üç yıl olarak belirlenmiştir).

V) Danışmanlar:

Danışmanlar, Bakanlığın özel uzmanlık bilgileriyle bağlantılı istisnai ihtiyaçları temelinde istihdam edilen memurlardır. Danışman olabilmek için, Bakanlığın belirleyeceği yabancı dile çok iyi derecede hakimiyetin yanı sıra, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora ya da daha üst akademik unvanlara sahip bulunulması gerekir.

(VI) Mali Hizmetler Uzmanları ve Uzman Yardımcıları:

Mali Hizmetler Uzmanları ve Uzman Yardımcıları, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında, Bakanlığın mali hizmetler biriminde istihdam edilen memurlardır.

(VII) Dışişleri Merkez Memurları:

Dışişleri merkez memurları, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına tabi olarak görev yapan ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yurtdışı görevlere ilişkin olarak yer verilen hüküm saklı kalmak üzere, merkez teşkilatında sürekli görev yapan ve genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına mensup olan memurlardır.

Dışişleri merkez memurlarından mütercim kadrosunda görev yapacak memurların merkezi sınava ilave olarak hizmetin gereklerine uygun olarak seçilebilmesi için usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek yarışma sınavında da başarılı olmaları gerekir.

Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilmeleri:

Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup olanlar, 6004 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan yönetmelikte belirtilen eğitim, hizmet süresi ve diğer şartları sağlamaları halinde, aynı yönetmelikle belirlenen süreler için yurtdışı sürekli göreve atanabilir. Yurtdışı sürekli göreve atanan mali hizmetler uzmanları ataşe, merkez memurları ise ataşe yardımcısı unvanını taşır.