Bakanlıktaki Kariyer Memuriyetleri Hakkında En Çok Merak Edilenler

MESLEK MEMURLUĞU STATÜSÜ İLE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU STATÜSÜ ARASINDA GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA

MESLEK MEMURLARI

Görev tanımı:
Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden Meslek Memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygularlar. Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Sunduğu kariyer perspektifi: Birinci Sınıf Başkonsolos / Elçi / Büyükelçi / Daimi Temsilci

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması var (bkz. sınav ilanı) 

Yeterlilik sınavı: Altıncı yılda Başkâtiplik ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI

Görev tanımı:
Konsolosluk ve İhtisas Memurları, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Sunduğu kariyer perspektifi: Başkonsolos / Büyükelçilik Müsteşarı / Daimi Temsilcilik Müsteşarı

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili

Mezuniyet şartı: Tüm lisans mezunlarına açık

Yeterlilik sınavı: Dokuzuncu yılda Kariyer İlerleme ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi

Not 1: Dışişleri Bakanlığında daha önce mevcut olan İdari Memur, Bölge Uzmanı, Yabancı Dil Uzmanı ve Haberleşme Teknik Personeli memuriyet kategorileri, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ortak statüsü altında birleştirilmiştir. Bu yeni statü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da ismen sayılan kariyer memuriyetlerinden biri olarak yapılandırılmıştır.

Not 2: Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsünden, Meslek Memuru statüsüne geçiş mümkün değildir. Ancak, Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsündeki personelin, başvuru şartlarını taşıması ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olması halinde Meslek Memuru statüsüne atanması mümkündür.

DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI

Görev Tanımı: Dışişleri uzmanları, Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün gereği olarak; çalışmakta olduğu biriminin görev alanına giren ve özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda kapsamlı politika üretilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi veya dosya notu hazırlamak ve sunmak; görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, Bakanlığın kurumsal gelişimine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek; bakanlık görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek; görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amiri tarafından verilecek diğer benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek; çalıştıkları birimde görevli uzman yardımcılarının Bakanlık işlerine uyumunda yardımcı olmak ile görevlidirler.

Sunduğu kariyer perspektifi: Sürekli yurtdışı göreve atanamayacak olan uzmanların merkez teşkilatındaki terfileri Devlet Memurları Kanunu’nun genel prensipleri çerçevesinde yapılır.

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması vardır. Yeterlilik sınavı: En az üç yıl Bakanlıkta görev yaptıktan ve tezi Bakanlıkça kabul edildikten sonra Bakanlıkça sınava çağrılır.

Yurtdışı görev süresi: Yurtdışı görevi yoktur.