NO:86 - 6 Haziran 2007, Avrupa Topluluğunun Yedinci Çerçeve Programına Ülkemizin Katılımı hk. ;

 

AB Topluluk Programları, aday ülkelerin AB politikalarını ve bunların işleyiş esaslarını yakından tanımasını sağlayan ve katılım öncesi stratejinin önemli bir unsurunu oluşturan araçlardır. Ülkemizin aday ülkelere açık Topluluk Programlarına katılımına ilişkin hukuki çerçeve, 2002’de yürürlüğe giren Türkiye’nin Topluluk Programlarına katılımının genel ilkeleri hakkındaki Çerçeve Anlaşmayla oluşturulmuştur.

Katılım kararı alınan her Topluluk Programı için ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması gerekmektedir. Bu çerçevede, “Avrupa Topluluğunun araştırma, teknoloji ve geliştirme faaliyetleri için Yedinci Çerçeve Programına (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu arasında Mutabakat Zaptı” 1 Haziran 2007 tarihinde AB nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Volkan BOZKIR ve Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürü José Manuel Silva RODRIGUEZ tarafından Brüksel’de imzalanmıştır.

Sözkonusu Mutabakat Zabtının imzalanmasıyla, ülkemiz, 2002-2006 dönemini kapsayan 6. Çerçeve Programının ardından, 2007-2013 dönemini kapsayan ve içeriği ve 53.2 Milyar €’luk bütçesiyle AB’nin en önemli programı olan 7. Çerçeve Programına da resmen katılmaktadır. Ülkemizin daha önce 6. Çerçeve Programına katılımı, katılım müzakerelerimizde ele alınan “Bilim ve Araştırma” faslının 12 Haziran 2006 tarihinde geçici olarak kapatılmasında önemli rol oynamıştır.

7. Çerçeve Programının başlıca amaçları, Avrupa’nın bilim ve araştırma alanındaki kapasitesinin artırılması, yenilikçiliğin desteklenmesi suretiyle endüstriyel rekabetin geliştirilmesi ve işbirliğinin teşvikiyle entegrasyona katkıda bulunulmasıdır.

Ülkemizin Yedinci Çerçeve Programa katılımının, bilimsel ve teknik araştırma alanında yeni bir dinamizm getirmesi ve nitelikli ve teknolojik gelişmeye yönelik araştırma faaliyetlerinin daha da artırılmasına, Türk sanayii ve iş dünyasının araştırma ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına, bilim adamlarımıza yeni perspektifler sunulmasına ve bilim çevrelerimizin Avrupa’ya yönelmeleri için ilave imkanlar yaratılmak suretiyle, ülkemizin Avrupa ile bütünleşme çabalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Ülkemiz, Program çerçevesinde Avrupa Araştırma Alanı (AAA) ile bütünleşmesini teminen, ulaştırma, enerji, deprem, sivil güvenlik, su, denizler, biyo/nanoteknoloji gibi alanlarda AB ile işbirliği yapma imkanını elde edecektir.

Ülkemizin Programda görünürlüğünün ve başarı oranının artırılması, ayrıca tematik programlarda etkinliğinin sağlanmasını teminen AB Komisyonuyla ülkemize özel bir Eylem Planı hazırlanmıştır. Plan ilk aşamada 2007-2008 dönemini kapsamaktadır.

Bakanlığımız, ülkemizin Programa katılım kararının alınması sürecinde Avrupa Komisyonu nezdinde yoğun temaslarda bulunmuş, ayrıca, gerek Mutabakat Zaptı’nın gerek eylem planının hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

7. Çerçeve Programı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) eşgüdümünde yürütülecektir.