No:133 -;15 Ağustos 2003, BM Güvenlik Konseyi´nin Irak hk. 14.08.2003 tarihli kararı

BM Güvenlik Konseyi 14 Ağustos günü Irak hakkında yeni bir karar kabul etmiştir. 1500 sayılı bu karar ile, Irak Yönetim Konseyi’nin 13 Temmuz’da kurulmasının, Irak halkı tarafından egemenlik yetkisini kullanmaya muktedir, uluslararası alanda tanınmış bir Hükümet’in oluşturulması yolunda önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılandığı vurgulanmaktadır.  

Tarafımızdan 17 Temmuz 2003 tarihinde yapılan açıklamada, Konsey’in kurulmasının Irak’taki yeni egemen siyasi yapının oluşturulması sürecindeki ilk adım olduğunun, Türkiye’nin geçiş döneminin Irak’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini etkinlikle güvence altına alacak şekilde tamamlamasını desteklediğinin ve, bu anlayışla, Irak ulusunun bütün kesimleriyle ve Irak Yönetim Konseyi ile işbirliği içinde olacağının bildirildiği hatırlanacaktır. Karar, Irak’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü de yeniden teyit etmektedir. 

Dolayısıyla, Güvenlik Konseyi’nin kararı bu konudaki yaklaşımımız ve Irak halkının geleceğine giderek artan ölçüde sahip çıkacağına ilişkin anlayışımızla örtüşmektedir ve memnuniyet vericidir.

Karar, BM Genel Sekreteri’nin 1483 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla belirlenen görevini yerine getirmesine destek olmak üzere, ilk aşamada 12 ay süreyle görev yapacak BM Irak’a Yardım Misyonu’nu (UNAMI) da tesis etmektedir.

Türkiye, ötedenberi, BM’in Irak’ın geçiş dönemi ve yeniden yapılanması sürecinde kilit bir rol oynaması gerektiğini savunmaktadır. Bu rolün BM Irak’a Yardım Misyonu’nun teşkiliyle daha belirgin ve somut bir zemine oturtulması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye bu Misyon’un görevini başarıyla yerine getirmesine yardımcı olacaktır.