Tanzanya'nın Ekonomisi

Tanzanya, BM verilerine göre En Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries) kategorisindeki 33 Afrika ülkesinden biridir. Gayrisafi yurtiçi hasılanın önemli kısmını hizmet ve tarım sektörü oluşturmaktadır. 2016 yılı verilerine göre Tanzanya’da kişi başına düşen GSYH değeri 879 ABD Doları civarındadır.

Toplam işgücünün %70’e yakını tarım sektöründe çalışmaktadır. Ancak tarımdan elde edilen gelir Tanzanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının %28’ine tekabül etmektedir. Tanzanya’nın 2016 yılı ihracatı 9,86 milyar ABD Doları, ithalatı ise 12,02 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Enerji arzının yetersizliği ve pahalılığı, sanayiinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Açık denizde yapılan araştırmalar sonucunda Tanzanya’nın toplam doğal gaz rezervinin 57.27 trilyon kübik feet’e ulaştığı belirtilmektedir.

10-15 yıl içinde Tanzanya’nın doğalgaz çevrim santralleriyle enerji sorununu çözmesi, kurulacak sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleriyle dünya piyasalarında en önemli tedarikçi ülkeler arasında yer alması öngörülmektedir.