Komorlar Birliği'nin Ekonomisi

Komorlar Birliği’nin GSYİH’sı, yaklaşık 617 milyon ABD Doları (PPP) olarak tahmin edilmektedir. (CIA Worldfactbook’ta bu rakam 1.259 milyar dolar- 2016 rakamları)

2016 yılında ekonomik büyümenin dış yardımların da katkısıyla %2,1 dolaylarında gerçekleştiği sanılmaktadır. Enflasyon, 2016 yılında %2.2 olarak gerçekleşmiştir.

Tarım, balıkçılık ve ormancılık ülke gayrisafi milli hâsılasının %40’ını oluşturmakta, işgücünün %80’e yakını bu sektörlerde istihdam edilmekte ve ihracatın da büyük bölümü bu sektörlere dayanmaktadır

2016 yılında GSYİH’nın sektörel dağılımı %49,6 tarım, %12,2 sanayi ve %38,2 hizmet şeklinde gerçekleşmiştir.

Yurtdışında bulunan 150.000 kadar Komor vatandaşının aktardıkları döviz transferleri, ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Komorlar vanilya üretiminde dünya ikincisi konumundadır.