Kanada'nın Siyasi Görünümü

Federal bir yapıya sahip olan Kanada'da, mevcut Anayasa uyarınca yetkiler, eyaletler ile merkezi hükümet arasında dağılmıştır. Gelişmiş bir adem-i merkeziyetçi yönetim sistemine sahip ülkede, eyaletlerin dahi bazı alt bölgelere yetki devretmesi sözkonusu olabilmektedir. Kanada federalizmi gevşek bir birliktelik niteliği taşımaktadır. Ülkenin yönetim anlayışında coğrafi ve demografik özellikleri, birçok etnik grubun oluşturduğu çok kültürlü toplumsal yapısının dinamikleri ve sınır komşusu ABD’yle olan yakın siyasi, ekonomik ve kültürel bağları önemli rol oynamaktadır.

Kanada’nın kuruluş aşamasında egemen olan merkeziyetçi yaklaşım, Fransız kökenli Kanadalıların çoğunlukta olduğu Kebek Eyaleti’nin direnci sonucunda değişime uğramış ve Kebek Eyaletine bazı ilave ayrıcalıklar tanınmıştır. Kebek’e tanınan ayrıcalıkları örnek gösteren diğer eyaletler de daha özyönetimci bir tutum benimsemişler ve tarihsel süreç içerisinde ülke bugünkü işleyiş biçimine kavuşmuştur. Kebek’in bağımsızlığı için düzenlenen 1980 ve 1995 referandumlarından ise sırasıyla %60 ve % 50,6 oranlarında "hayır" oyu çıkmıştır.

Kanada Federal Seçimlerinin ardından Liberal Parti lideri Justin Trudeau Başbakanlığındaki Hükümet 4 Kasım 2015 tarihinde göreve başlamıştır.