#

BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 Sayılı Kararı

BM Şartı’nın 7. Bölümü uyarınca kabul edilen, operatif hususlar içeren ve terörizm ile organize suçlar arasındaki bağlantıyı da vurgulayan 1373 sayılı karar, Türkiye’nin terörizm konusunda öteden beri savunageldiği hususları, uluslararası barış ve güvenliğin korunması açısından Birleşmiş Milletler teşkilatına üye ülkelerin uymaları zorunlu kurallar haline getirmektedir. Sözkonusu karar, terörizmin mali kaynaklarının kurutulması, terörist eylemlerin hazırlık aşaması da dahil olmak üzere her düzeyde önlenmesi, üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmeleri, terörist eylemlere girişenlerin ağır suçlu olarak yargılanmaları, teröristlere mülteci statüsü tanınmaması, BM üyesi ülkelerin terörizmle mücadele için uluslararası işbirliğini öngören tüm sözleşmelere süratle katılmaları gibi hususlar içermektedir. Karar, tüm devletlere, terörizmle bağlantılı kişi ve kuruluşlara aktif veya pasif destek verilmesinden kaçınma, teröristlere ve terör örgütlerine, doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak yaratılmasını engelleme, terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mal varlıklarını dondurma yükümlülüğü getirmektedir.

1373 sayılı karar ayrıca, bütün devletlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bağlı olarak kurulan “Terörle Mücadele Komitesi”ne (CTC) kararın uygulanması konusunda rapor verme yükümlülüğü getirmiştir. Bu çerçevede Türkiye, anılan komiteye bugüne kadar beş adet rapor sunarak örnek bir tutum sergilemiştir.

Türkiye ayrıca, Güvenlik Konseyi üyeliği çerçevesinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren itibaren bir yıl süreyle CTC’nin başkanlığını da üstlenmiştir. Başkanlığımız sırasında terörizmle mücadele konusunun Güvenlik Konseyi’nin gündeminde öncelikle konular arasında yer alması sağlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına tekabül eden 2010 Eylül ayında terörle mücadele konusunda Güvenlik Konseyi toplantısı, Sayın Dışişleri Bakanımızın başkanlığında düzenlenmiştir. Bu vesileyle de bir Başkanlık açıklaması kabul edilmiştir.