Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı:

Örgütün temel amacı, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamaktır.

Kuruluş Tarihi:

17 Kasım 1966

Merkezi:

Viyana, Avusturya

Genel Direktör:

Li Yong (Çin Halk Cumhuriyeti)

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur. Örgütün temel amacı, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde bulunan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlamaktır. Son yıllarda UNIDO, çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak küresel kalkınmada giderek artan bir rol üstlenmiştir. Uzun vadede üç temel faaliyet alanı belirlenmiştir: üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması, ticari kapasitenin artırılması, enerji ve çevre.

Şubat 2016 tarihi itibariyle, 170 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları saptar, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır.

Şubat 2000’de yürürlüğe giren ve Ankara'da mukim BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ülke ofisini UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştüren anlaşmanın süresi, 2005 ve 2010 yıllarında 5’e yıllık sürelerle uzatılmıştır.

Ülkemiz UNIDO’da yükselen donör ülkeler arasındadır. Türkiye bu bağlamda, 2006-2008 dönemi için UNIDO Sınai Kalkınma Fonu’na 500 bin Dolar’lık katkı (Afrika ve Latin Amerika’ya yönelik) yapmıştır. Ülkemiz Afrika’ya yönelik katkısı çerçevesinde UNIDO’nun Afrika Yatırım Destek Programına yaklaşık 100 bin Dolar’lık ilave destekte bulunmuştur. Bunlara ek olarak, Türkiye Örgüte 2013, 2014 ve 2015 yılı katkı payı olarak sırasıyla 668.957, 1.487.459, 1.492.924 Avro ödemiştir. Örgütle ilişkilerimiz özellikle son dönemde artan yoğunlukta devam etmektedir. Birçok kurum ve kuruluşumuz, Örgütle sıkı bir işbirliği yürütmektedir.

2014 yılı itibarıyla UNIDO Türkiye Ofisi tarafından ülkemiz ilgili kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak sanayide enerji verimliliği, temiz üretim, iklim değişikliğinin önlenmesi, nanoteknoloji gibi alanlarda 10 adet proje yürütlmektedir. Bunların finansmanı ülkemizin yanı sıra Küresel Çevre Fonu ve Montreal Protokolü Çok Taraflı Fonu’ndan sağlanmaktadır.

Yabancı yatırım, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi, KOBİ’lerin güçlendirilmesi, hidrojen enerjisi ve çevresel konular, Türkiye-UNIDO ilişkilerinin her düzeyde geliştirilebileceği alanlar arasında yer almaktadır.

UNIDO, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA işbirliğiyle ülkemizde teknolojik öngörü seminerleri ve çeşitli eğitim programları gerçekleştirilmektedir.