#

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur.

Temmuz 2007 tarihi itibariyle, 172 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Üye ülkelerin katılımıyla toplanan Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları saptar, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır.

Şubat 2000’de yürürlüğe giren ve Ankara'da mukim BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ülke ofisini UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştüren anlaşmanın süresi, 2005 ve 2010 yıllarında 5’e yıllık sürelerle uzatılmıştır.

Ülkemiz 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ödenmek üzere UNIDO Sınai Kalkınma Fonu’na yılda 500.000 ABD Doları gönüllü katkı taahhüdünde bulunmuştur. 2006 yılında yapılan katkının 250.000 Doları "Afrika Yatırım Teşviki Ajansı Ağı" (AfrIPANet) projesine tahsis edilmiştir. Katkının diğer yarısı da bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki kalkınma projelerinde kullanılacaktır. Ülkemiz, her yıl UNIDO Ankara Bölgesel İşbirliği Merkezi’ne 200,000 ABD Doları katkıda bulunmaktadır.

Örgütle ilişkilerimiz özellikle son dönemde artan yoğunlukta devam etmektedir. Birçok kurum ve kuruluşumuz, Örgütle sıkı bir işbirliği yürütmektedir.

Yabancı yatırım, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi, KOBİ’lerin güçlendirilmesi, hidrojen enerjisi ve çevresel konular, Türkiye-UNIDO ilişkilerinin her düzeyde geliştirilebileceği alanlar arasında yer almaktadır.

Doğrudan yabancı sermayenin teşviki amacıyla, Şubat 2005’te, İstanbul Ticaret Odası bünyesinde UNIDO “Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi” (ITPO) faaliyetlerine başlamıştır.

21. yüzyılda hidrojenin en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı dikkate alınarak, beş yıl içinde 40 milyon Dolar finansman taahhüdü verdiğimiz Güvence Fonu Anlaşması çerçevesinde İstanbul’da bir “Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi’’ (ICHET) kurulmuştur.

UNIDO, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TİKA işbirliğiyle ülkemizde teknolojik öngörü seminerleri ve çeşitli eğitim programları gerçekleştirilmektedir.