#

Bakanlar Düzeyindeki KOVİD-19 Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun Temel Küresel Bağlantıların Sürdürülmesine İlişkin Bildirisi, 17 Nisan 2020

Bakanlar Düzeyindeki KOVİD-19 Uluslararası Koordinasyon Grubu 17 Nisan 2020 tarihinde aşağıdaki bildiriyi kabul ederek, diğer ülkeleri de benzer bir yaklaşım benimsemeye çağırmıştır:

1. Dünya KOVİD-19 salgınının etkilerini kontrol altına alma çabalarını sürdürürken, hayat ve geçim kaynaklarını kurtarmak amacıyla birlikte çalışmamız yaşamsal önemi haizdir. Küresel ekonomi, ticaret ve seyahatte benzeri görülmemiş aksaklıkları azaltmak için küresel işbirliği gereklidir. Krizden daha güçlü ve birbiriyle daha bağlantılı bir dünya olarak çıkmamız için, aşı ve ilgili tedavileri geliştirmek de dâhil olmak üzere, güçlü ve eşgüdümlü bir küresel sağlık mukabele kapasitesinin tesisi ve en iyi uygulamaların tespiti için çalışmamız gerekmektedir.

2. Küresel bağları ve çok taraflı sistemi güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek suretiyle, aksaklıkları asgariye indirgemek ve toparlanmayı güçlendirmek için kamu sağlığı, seyahat, ticaret, ekonomik ve mali tedbirler konusunda eşgüdüm sağlamak üzere tüm ülkelerle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.

3. Sağlık sistemlerinin dirençli hale getirilmesi, tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu donanımlara erişim de dâhil olmak üzere, Afrika ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri de içerecek şekilde kırılgan ülke ve grupların karşılaştığı belirli sınamaların üstesinden gelmenin önemini tanıyor ve bunu sağlamayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, imtina talebinde bulunan en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin süreli olarak ertelenmesini destekliyoruz. Özellikle kadınların KOVİD-19 salgınından orantısız bir şekilde etkilendiğini, bu nedenle mukabelenin cinsiyete göre farklılık gösteren yaklaşımlarının hesaba katılması gerektiğini de kabul ediyoruz.

4. Yurtdışında mahsur kalan yolcuların evlerine dönüşlerini kolaylaştırmayı, kesintileri en aza indirmeyi, kişisel koruyucu donanım, ilaç ve diğer temel tıbbi malzemelerin yanı sıra, gıdaya adil, şeffaf, etkin ve zamanında erişimi ve bunların dağıtımını aynı şekilde sağlamayı, insani yardım çalışanlarının ve STK'ların vazgeçilmez çalışmalarını sürdürmelerini teminen, ülkeler arasında mal ve hizmetlerin gerekli akışını sağlamak amacıyla, hava, kara ve deniz ulaşım bağlantılarının ve tedarik zinciri bağlantısının idame ettirilmesinin önemini not ediyoruz.

5. Bilim camiasının KOVİD-19 salgınının yönetiminde Hükümetlere rehberlik sağlamadaki önemini ve kritik rolünü kabul ediyoruz.

6. Bu kapsamda, serbest ticareti korumayı ve desteklemeyi sürdüreceğiz; KOVİD-19 ile başa çıkmayı amaçlayan acil durum önlemlerinin, hedefe yönelik, orantılı, şeffaf ve geçici süreli olmaları gerektiğini, lüzumsuz engeller yaratmamaları, ticarete veya küresel tedarik zincirlerinde aksamaya sebebiyet vermemeleri ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olmaları lazım geldiğini kabul ediyoruz.

7. Mahsur kalan vatandaşları eve getirmek ve temel yüklerin taşınmasını desteklemek amacıyla birer köprü işlevi üstlenen hava ve deniz limanlarının açık kalmaya devam etmelerini takdirle karşılıyoruz. Olağanüstü şartlar altında faaliyet göstermeyi sürdüren havayolu ve nakliye şirketlerine, bunların personeline, sınır görevlilerine ve bu çabalara katılan diğer ulusal yetkililere teşekkürlerimizi sunarız.

8. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve DSÖ’nün Stratejik Hazırlık ve Mukabele Planının yanı sıra, DTÖ, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) kritik rolünü kabul ederek, BM'nin Küresel İnsani Müdahale Planını ve BM Tedarik Zinciri Görev Gücü'nü not ederek, BM’nin önderliği aracılığıyla bireysel olarak, ikili düzeyde ve çeşitli küresel, bölgesel ve çok taraflı gruplara katılımımızla, tüm uluslararası ortaklarla izleyen maddelerde sıralananları yapmak üzere önümüzdeki dönemde çalışacağız:

a. Dünyanın dört bir yanındaki kilit önemi haiz nakliye merkezlerini hava, deniz ve kara yoluyla seyahat, transit ve kargo için açık kalmaya teşvik etmek,

b. Havalimanlarının ve havayolu şirketlerinin ticari işletmeler olduğunu kabul ederek, mahsur kalan yolcuların geri dönüşlerini sağlamak ve hayati bağlantıyı korumak için yeterli kapasiteyi sağlamak üzere kendi havalimanlarımızla ve havayolu şirketlerimizle yakın şekilde çalışmayı sürdürmek,

c. Mümkün olduğunca çok sayıda mahsur kalmış vatandaşın ticari yollarla geri dönmesini sağlamak ve aynı zamanda KOVİD-19’un sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmeye odaklanan temel iş seyahati de dâhil olmak üzere, temel seyahatlere izin vermek amacıyla bu çabaları desteklemek için havayolu şirketlerini ve ilgili makamları kilit önemi haiz seyahat güzergahlarını sürdürmeye teşvik etmek,

d. Eve seyahat eden vatandaşların desteklenmesi için en iyi uygulamaların paylaşılmasının ve ortak bir yaklaşım için çalışmanın öneminin altını çizmek,

e. Kendi kendini tecrit ve yurda dönüşteki diğer uygulamalar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki yerel ve uluslararası yasalara ve kamu sağlığı yönergelerine uygun şekilde, ticari yolların mümkün olmadığı durumlarda özel uçuşların düzenlenmesine olan engelleri asgariye indirmek ve mahsur kalan vatandaşların havalimanlarına ulaşmasını sağlamak için ülke içi seyahatlerde azami esneklik sağlamak,

f. KOVİD-19’la bağlantılı seyahat kısıtlamaları nedeniyle ayrılamayan kişiler için, mevcut ulusal yasa ve politikalara uygun olarak, vize veya statü uzatmaları için ortak bir taahhütte bulunmayı kabul etmek,

g. Bir taraftan etnik kökene dayalı ayrımcılığa ve damgalamaya karşı mücadele ederken, mahsur kalan yabancı uyrukluları desteklemeyi ve temel sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamayı kabul etmek,

h. Deniz limanlarının kargo operasyonlarına açık kalmasını ve ihtiyaç duyulan her yerde temel malzemeler de dâhil olmak üzere, malların taşınmasını desteklemek için deniz nakliye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak,

i. KOVİD-19 küresel salgınının hava taşımacılığı endüstrisi için yarattığı istisnai şartları göz önünde bulundurarak, havayolu şirketlerini, eğer mümkünse alternatif havayolu şirketleri aracılığıyla yeniden rezervasyon yapmak da dâhil olmak üzere, mahsur kalan yolcuların dönüşünü kolaylaştırmaya ve seyahatlerini iptal etmek veya ertelemek isteyen yolculara yardımcı olmaya özendirmek,

j. Sağlık ve kamu güvenliği yetkilileri ile yakın işbirliği içinde çalışan özel sektörlerimizi, kırılgan gruplar ve ülkelerinki de dahil olmak üzere, ulusal ve küresel talepleri karşılamak için kritik ihtiyaçlara yönelik imalatı yenileme, çoğaltma ve yeniden amaçlandırma çabalarını sürdürmeye ve kriz sonrasında küresel ve ulusal üretim ve dağıtımın verimliliğini ve güvenilirliğini arttırma yollarını değerlendirmeye başlamaya teşvik etmek,

k. Tüm ülkelerin kullanımına sunulacak aşı, tedavi yöntemleri ve geliştirilmiş test kitlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar için, DSÖ’nün KOVİD-19 Dayanışma Mukabele Fonu, Küresel Salgına Hazırlık için Buluşlar Koalisyonu, Aşılar ve Bağışıklık için Küresel İttifak (GAVI) ve Aşı İttifakı da dâhil olmak üzere, bilimsel kaynakları ve çabaları bir araya getirmek, araştırmaları özendirmek ve bulguları paylaşmak,

l. Tüm ülkelerin bu krizden kurtulmalarına yardımcı olmak için ortaya çıkarılan en iyi uygulamaları ve alınan dersleri saptamak.

9. Yurtiçinde, bu konularda ilgili ulusal makamlarımızla irtibata geçmeyi ve onlarla işbirliğinde bulunmayı taahhüt ediyoruz. Uluslararası düzeyde, düzenli şekilde temas halinde kalacağız ve diğer Devletleri bu girişimi desteklemeye özendireceğiz.

İşbu belgeyi kabul edenler: Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Endonezya, İtalya, Meksika, Fas, Peru, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Türkiye ve Birleşik Krallık.