#

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru, 20 Nisan 2018

A. GENEL BİLGİLER

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 22. maddesine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapacak hâkimler, her Yüksek Sözleşmeci Taraf adına ve her Yüksek Sözleşmeci Tarafın sunacağı üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM) tarafından salt çoğunlukla seçilir.

2. AİHM’de görev yapmak üzere Türkiye adına seçilecek hâkimin belirlenmesi amacıyla 23 Ekim 2017 tarihinde verilen ilanla başlatılan süreç neticesinde belirlenen üç kişilik listedeki kadın aday 19 Nisan 2018 tarihinde adaylıktan çekilmiştir. Bu kapsamda AKPM'ye sunulacak listede cinsiyet dengesinin sağlanabilmesi amacıyla kadın aday belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Önerilecek adayın değerlendirilmesine ilişkin olarak Avrupa Konseyi ve AKPM karar ve rehber ilkeleri çerçevesinde belirlenen başvuru şartları izleyen maddelerde yer almaktadır.

B. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru

Adayların 20 Nisan – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. 2. maddede açıklandığı üzere sadece kadın adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvuru için istenen belgeler

Adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya PTT kargo vasıtasıyla Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı (AİHM Hâkim Seçimi Başvurusu) Milli Müdafaa Cad. No: 22 Kat:11 06620 Kızılay-Çankaya/Ankara adresine yapmaları gerekmektedir:

i. Adli sicil belgesi,

ii. Ekte belirtilen formata göre Türkçe ile İngilizce veya Fransızca hazırlanan özgeçmiş,

iii. Varsa, bağlı bulundukları kurum tarafından verilmiş hizmet belgesi,

iv. Yabancı dil bildiğini gösterir belge veya diploma.

Başvuruların 27 Nisan 2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. Adaylarda aranacak özellikler

i. Türk vatandaşı olmak,

ii. Yüksek ahlaki karaktere sahip olmak,

iii. Aday listesinin Avrupa Konseyi AİHM hâkim adayları Danışma Paneline bildirileceği en son tarih olan 11 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmuş olmak ve 60 yaşından gün almamış olmak,

iv. AİHM’in resmi dilleri olan Fransızca veya İngilizce dillerinden birini akıcı olarak kullanabildiğini belgelemek, diğerini ise en az orta düzeyde bilmek (Akıcı olduğunu bildirdiği dil için uluslararası geçerliliğe sahip belgeyle ispatlanan IELTS Akademik: 6.5, TOEFL-IBT: 90, PTE Akademik: 71 ve Fransızcadan DALF C1 veya denkliği kabul edilebilecek başka sınavlardan alınan puanlardan birine sahip olmak (Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini, yurt içi veya yurt dışında, İngilizce ya da Fransızca yapmış olan adaylar için belge şartı aranmaz),

v. Hukuk fakültesinden mezun olmak ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler ile iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinde dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

vi. Türk hukuk sistemi ve uluslararası kamu hukuku bilgisine sahip olmak,

vii. Herhangi bir mahkûmiyeti bulunmamak, [1]

viii. Seçilmeleri hâlinde, görevleri süresince bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları ile bağdaşmayan veya görevlerini tam zamanlı olarak yerine getirmelerine engel olacak başka bir işle meşgul olmamayı taahhüt etmek,

ix. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,

x. İnsan hakları alanında çalışma yapmış olmak.

Yukarıdaki şartların yanında adayların aşağıdaki şartlardan birini taşıması gerekir:

i. Öğretim üyesi olanlar için en az doçent unvanını kazanmış olmak,

ii. Hâkim ve savcılar için 2802 sayılı Kanun uyarınca birinci sınıf olmak ve birinci sınıf olduğu tarihten itibaren 3 yıl geçmiş olmak,

iii. Yüksek Mahkeme üyesi olmak,

iv. Avukatlar için en az 15 yıl süreyle fiilen avukatlık yaptığını belgelemek,

v. Diğer adaylardan kamu görevlisi olanlar için en az 15 yıl kamuda çalışmış olmak, kamu görevlisi olmayanlar için ise en az 15 yıl fiili mesleki tecrübeye sahip olmak.

4. Adayların Belirlenmesi

4.1. Ön değerlendirme

Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özellikleri haiz olup olmadığı hususu ve bu suretle mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından ön değerlendirme yapılarak belirlenir.

4.2. Mülakat

4.2.1. Mülakat Komisyonunun Oluşumu

Mülakat Komisyonu (Komisyon):

Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı başkanlığında; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı,

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri,

Yargıtay Başkanı tarafından belirlenecek bir üye, Danıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir üye ve

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı tarafından Kurul üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişiden oluşur.

4.2.2. Mülakat

Komisyon, 2 – 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında uygun bir gün veya günlerde Ankara’da toplanır. Bu tarih başvuranlara mülakata çağrı bildiriminde belirtilir.

Komisyon listeyi, adaylarda aranan şartlar, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin kabul ettiği ilgili kararlar ve rehber ilkeler ışığında; adayların önerildikleri görevin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını dikkate alarak belirler. Mülakat Komisyonu, seçilme koşulunu taşıyan adaylar arasından yeterli sayıda adayı Bakanlar Kuruluna sunmak üzere tespit eder.

Komisyon tarafından belirlenen adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından 7 Mayıs 2018 tarihine kadar Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa iletilir.

4.3. Nihai Listenin Tespiti

Bakanlar Kurulu, 10 Mayıs 2018 tarihine kadar Mülakat Komisyonunun önerdiği listeden nihai olarak bildirilecek kadın adayı tespit eder. Listedeki diğer kişiler yedek aday olarak değerlendirilebilir.

Nihai liste en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyine bildirilir.

EK

ÖZGEÇMİŞ FORMATI

Model curriculum vitae for candidates seeking election to the European Court of Human Rights [2]

I. Personal details Name, forename

Sex

Date and place of birth Nationality/ies

II. Education and academic and other qualifications

III. Relevant professional activities

a. Description of judicial activities

b. Description of non-judicial legal activities

c. Description of non-legal professional activities

(Please underline the post(s) held at present)

IV. Activities and experience in the field of human rights

V. Public activities

a. Public office

b. Elected posts

c. Posts held in a political party or movement

(Please underline the post(s) held at present)

VI. Other activities

a. Field

b. Duration

c. Functions

(Please underline your current activities)

VII. Publications and other works

(You may indicate the total number of books and articles published, but mention only the most important titles (maximum 10))

VIII. Languages

(Requirement: an active knowledge of one of the official languages of the Council of Europe and a passive knowledge of the other)

Language

Reading

Writing

Speaking

very good

good

fair

very good

good

fair

very good

good

fair

a . First language:

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

(Please specify)

b . Official languages:

– English

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

– French

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

c . Other languages:

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

IX. In the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in an official language [the second], please confirm your intention to follow intensive language classes of the language concerned prior to, and if need be also at the beginning of, your term of duty if elected a judge on the Court.

X. Other relevant information

XI.

INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY BY THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY:

Complete address (No, Street, Postal Code, Town, Country) : Telephones:

Mobile: Professional: Personal:

E-mail:

Fax (optional) :


Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.[1] Taksirli suçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

[2] This text is taken from the Appendix to Parliamentary Assembly Resolution 1646 (2009).